تماس با مدیر عامل و اعضای هئیت مدیره

    نایب رئیس و عضو هیات مدیره

    (888) 123-4567 m-gharavizadeh@payborz.com

    مهرداد غروی زاده

    زمینه های تخصص