تماس با مدیر عامل و اعضای هئیت مدیره

    مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

    (888) 123-4567 j-rajaei@payborz.com

    جواد رجایی

    کارشناس ارشد عمران