گزینه Type در دستور SECTIONPLANE چه عملکردی دارد؟

اتوکد

گزینه Type در دستور SECTIONPLANE

گزینه Type، نوع مقطع مورد نظر (صفحه، برش، مرز و حجم) را تعیین می‌کند. در این گزینه، انواع مقطع‌های قابل انتخاب به صورت زیر نمایش داده می‌شوند.

 

 

حالت Plane در رسم مقطع

در حالت Plane، امکان تعیین یک مقطع از اجسام سه بعدی، سطوح، مش‌ها و ابر نقطه‌ای فراهم می‌شود.

 

 

حالت Slice در رسم مقطع

در حالت Slice می‌توان یک مقطع صفحه‌ای با ضخامت مشخص را از درون اجسام سه بعدی، سطوح، مش‌ها و ابر نقطه‌ای انتخاب کرد.

 

 

نکته: Slice حتما باید در یک صفحه ایجاد شده باشد. در این حالت، گزینه Draw section غیرفعال می‌شود و فقط امکان رسم مقطع با استفاده از گزینه Orthographic وجود خواهد داشت.

 

حالت Boundary در رسم مقطع

با فعال کردن حالت Boundary، امکان ایجاد مرزهایی برای رسم مقطع در اجسام سه بعدی، سطوح، مش‌ها و ابر نقطه‌ای فراهم می‌شود.

 

 

حالت Volume در رسم مقطع

با انتخاب حالت Volume می‌توان یک حجم متشکل از صفحات مورد نیاز برای ایجاد مقطع را به وجود آورد.

 

 

نکته: در صورت انتخاب هر یک از حالت‌های بالا، آن حالت به عنوان پیش فرض در نظر گرفته می‌شود و دستور SECTIONPLANE به مرحله اول خود بازمی‌گردد. بدون تغییر Type، حالت Plane به عنوان پیش فرض خواهد بود.

 

تنظیمات صفحه مقطع چگونه انجام می‌شود؟

با کلیک بر روی مقطع ایجاد شده، زبانه Section Plane در انتهای نوار ابزار ظاهر می‌شود.

این زبانه به منظور تنظیمات مقطع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

 

زبانه Section Plane دارای بخش‌ها و گزینه‌های مختلفی است. در ادامه به معرفی هر یک از این بخش‌ها می‌پردازیم.

بخش Display در زبانه Section Plane

در بخش Display، امکان خاموش/روشن کردن حالت Live Section وجود دارد. این حالت به منظور مشاهده مقطع و جابجایی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

برش زدن در اتوکد
                                                                       مقایسه بین حالت روشن و خاموش گزینه Live Section

بخش Modify در زبانه Section Plane

در بخش Modify، گزینه‌های مختلفی برای تنظیم نوع و نحوه قرارگیری مقطع وجود دارد. با انتخاب زبانه کنار Plane، چهار گزینه در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. هر یک از این گزینه‌ها، نوع مقطع مورد نظر را نمایش می‌دهند. در بخش قبلی به معرفی انواع مقاطع در دستور SECTIONPLANE پرداختیم.

 

 

گزینه Add Jog، امکان اضافه کردن صفحات غیر هم راستا به مقطع موجود را فراهم می‌کند. در آخر، گزینه Rotate 90 به منظور چرخش 90 درجه‌ای صفحه مقطع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

 

بخش Adjust در زبانه Section Plane

در بخش Adjust، دو کادر وجود دارد. با تغییر مقادیر کادر اول، امکان جابجایی مقطع در راستای عمود بر سطح خود فراهم می‌شود. کادر دوم، به فاصله دو مقطع در حالت Slice اختصاص دارد.

 

 

 

بخش Generate در زبانه Section Plane

با انتخاب گزینه Generate Section Block در بخش Generate می‌توان یک بلوک دو بعدی یا سه بعدی از سطح برش را ایجاد کرد. گزینه Extract Section Lines به منظور ایجاد هندسه دو بعدی از یک ابر نقطه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.