کاشی بازیافت شده (مانیتورهای اشعه کاتودی CRT)

به کاربری از حداکث مواد مصرفی که امروزه در اطراف ما به عنوان زباله وجود دارد، یکی از راه حل های مهم و اساسی برای استفاده از حداقل منابع طبیعی و صرفه جویی بخ شمار می رود. یک شرکت آمریکایی با به کار گیری از مانیتورهای اشعه کاتودی (CRT) اقدام به ساخت کاشی های نسوز برای طراحی داخلی و خارجی کرده است. با توجه به اینکه امروزه از صفحات LCD و LED در تمام تکنولوژی های موجود، مانیتورهای اشعه کاتدی از دور خارج شده و راهی به جز زباله های شهری ندارد. به جز بخش معدودی از این قطعات که قابل بازیافت می باشند، بیشتر قطعات و ملحقات دور ریختنی می باشد. اما این شرکت توانسته با به کارگیری این ملحقات درصد بازیافت این مواد را تا حدودی افزایش داده و در متریال های ساختمانی از آن استفاده کند.
کاشی بازیافت شده از اشعه کاتدی (CRT)
به علت بازیافت سخت و پرهزینه شیشه ، این کمپانی آمریکایی از مانیتورهای کاتدی (CRT) استفاده بسیار اقتصادی نموده و چیزی در حدود 860 میلیون پوند زباله الکترونیکی را در ساخت این متریال به کار برده است. جهت نسوز بودن این کاشی ها، از مواد و خاک نسوز در این تایل ها استفاده شده است. بعضی از این کاشی ها به صورت مات وبرخی دیگر به صورت شفاف بوده که این شفافیت حاصل استفاده از صفحات مانیتور های کاتدی می باشد. این کاشی ها در اندازه 2 * 4 و 2 * 8 موجود می باشد و در طراحی فضای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرد.

کاشی بازیافت شده از اشعه کاتدی (CRT)

کاشی بازیافت شده از اشعه کاتدی (CRT)
به علت بازیافت سخت و پرهزینه شیشه ، این کمپانی آمریکایی از مانیتورهای کاتدی (CRT) استفاده بسیار اقتصادی نموده و چیزی در حدود 860 میلیون پوند زباله الکترونیکی را در ساخت این متریال به کار برده است. جهت نسوز بودن این کاشی ها، از مواد و خاک نسوز در این تایل ها استفاده شده است. بعضی از این کاشی ها به صورت مات وبرخی دیگر به صورت شفاف بوده که این شفافیت حاصل استفاده از صفحات مانیتور های کاتدی می باشد. این کاشی ها در اندازه 2 * 4 و 2 * 8 موجود می باشد و در طراحی فضای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرد.