کاربرد نیلینگ در پروژه‌های عمرانی

کاربرد نیلینگ

کاربرد نیلینگ در پروژه‌های عمرانی

کاربرد نیلینگ

پایداری ترانشه‌ها در احداث بزرگراه‌ها و راه آهن‌ها
– پایداری جداره‌ی تونل‌ها و سازه‌های زیرزمینی
– پایدارسازی و حفاظت گود در سازه‌های مناطق شهری ساختمان‌های مجاور گود و ایستگاه‌های زیرزمینی مترو
– پایدارسازی کوله‌های مجاور پل‌ها در زمین‌های سست و ریزشی

مراحل اجرای نیلینگ

مراحل مختلف اجرای عملیات نیلینگ پس از تجهیز کارگاه و تهیه‌ی سیمان شامل قسمت‌های زیر می‌باشد. این مراحل در شکل زیر نشان داده شده‌‌اند