پی های صندوقه ای چیست؟

پی های صندوقه ای به عنوان فونداسیون اسکله نامیده می شود.این فونداسیون به نام یک ساختار حائل ضد آب به عنوان پایه پل در ساخت و ساز سد بتنی، و یا برای تعمیر کشتی استفاده می شود. این فونداسیون یک جعبه توخالی پیش ساخته و یا استوانه می باشد که در اعماق مورد نظر در  زمین بهر فرو رفته و پس از آن با بتن پر شده است در نتیجه آن شکل گیری پی صندوقه ای است.

 

محفظه پنوماتیک جعبه ضد آب بزرگ و استوانه که به طور عمده برای ساخت و ساز از آب استفاده می شود.
                     محفظه پنوماتیک جعبهای و یا استوانه که به طور عمده برای ساخت و سازدر زیرآب استفاده می شود.

 

پی های صندوقه ای  اغلب در ساخت و ساز پل و سازه های دیگر که نیاز به فونداسیون در زیر رودخانه ها و دیگر گستره های آب دارند استفاده می شود.دلیل این است که محفظه کیسون را می توان به سایت کار بصورت شناور برد و در محل قرار گیری فرو برد.

پی های صندوقه ای در شکل با پایه شمع مشابه هستند، اما از روش های مختلف نصب می شوند.زمانی از این فونداسیون استفاده می شود که خاک قدرت تحمل کافی در زیر لایه های سطح خود را نداشته باشد و زیر آن  مواد ضعیف مانند ذغال سنگ نارس یافت شود.

این روش همانند شالوده های عمیقی است که بالاتر از سطح زمین ساخته شده است، و سپس تا سطح مورد نیاز حفاری  صورت می گیرد.

برای ساخت کیسون(گاهی اوقات “اسکله” نامیده می شود) سوراخی در عمق زمین ایجاد می شود، و سپس با بتن این حجم سوراخ شده پر می شد و از آرماتور برای داخل آن و بحث استحکام سازه فونداسیون استفاده می شود. فونداسیون های کیسون بارهای ساختمان را به قسمت های پایینی خود انتقال می دهد خود را پایین تر، که اغلب زنگی شکل می باشد.(حالت زنگوله ای دارند).

 

کیسون

 

عملکرد فونداسیون های کیسون

سیستم فونداسیون و خاک زیر ساختمان، باعث جلوگیری از حرکت پیچیده  عمودی ساختمان می شود و هنگامی که یک بار بر خاک خاک اعمال می وشد، اغلب خاک نشست پیدا می کند. این اتفاق زمانی  می افتد که بخش هایی از ساختمان خود را در درجه های مختلف از نشست ببیند که در نتیجه آن ترک، که برخی از آنها ممکن است ساختار ساختمان را تحت تاثیر قرار دهد. در مقابل، در برخی موارد نادر، خاک ممکن است دچار تورم، هل دادن ساختمان به سمت بالا شود و در نتیجه مشکلات مشابه ای را به وجود آورد. بنابراین، سیستم فونداسیون باید همزمان با خاک کار حمایت از ساختمان را انجام دهد.

 

کیسون