نکات مهم مدل سازی و طراحی سازه بتنی

مهم‌ترین مرجع برای کنترل صحت مدل سازی و طراحی سازه بتنی، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800 است.

از این‌رو، به منظور ارزیابی الزامات اجرایی سازه‌هایی با اسکلت بتنی، باید طبق استانداردهای موجود به سوالات زیر پاسخ داده شود:

 1. آیا کنترل طول به عرض ساختمان (بررسی عدم احتمال رخ دادن درز انقطاع) انجام شده است؟
 2. آیا کنترل مهارشدگی ساختمان انجام شده است؟
 3. آیا کنترل ترک خوردگی دیوارهای برشی و یکسان بودن ضرایب ترک خوردگی المان‌های مرزی با دیوار لحاظ شده است؟
 4. آیا کنترل ترک خوردگی بر اساس مهار شدگی و یا مهار نشدگی انجام شده است؟
 5. آیا کنترل مقاطع از نظر حداقل و حداکثر فواصل مجاز بین آرماتورهای طولی انجام شده است؟
 6. آیا آیین‌نامه مناسب برای طراحی اعضا انتخاب شده است؟
 7. آیا شکل‌پذیری مناسب در طراحی لحاظ شده است؟
 8. آیا پارامترهای مربوط به آیین‌نامه انتخاب شده، به درستی اعمال شده است؟
 9. آیا پارامترهای طراحی تیرها و ستون‌ها بر اساس شکل‌پذیری به صورت مناسب در نرم افزار منظور شده است؟
 10. آیا پارامترهای طراحی دیوارها بر اساس شکل‌پذیری به صورت مناسب در نرم افزار منظور شده است؟
 11. آیا مفصل کردن تیرهای داخل دیوار برشی انجام شده است؟
 12. آیا کنترل تغییر مکان دال‌ها انجام شده است؟
 13. آیا «تیر همبند» (Spandrel) و «پایه» (Pier) برای دیوارهای برشی در مدل‌سازی به طور مناسب تعریف شده‌اند؟
 14. آیا مقاطع دیوارهای برشی به صورت مناسب در نرم افزار (بخش Section Design) تعریف شده‌اند؟
 15. آیا بارهای دیوار حایل و ترکیب‌های آن اعمال شده‌اند؟
 16. آیا در محل تکیه، 50 درصد میلگردهای مثبت به میلگردهای منفی اضافه شده‌اند؟
 17. آیا کنترل برش مقاطع و تعبیه میلگرد مناسب برشی مخصوصا در تیرهای کوتاه انجام شده است؟
 18. آیا کنترل برش در مقاطع دیوار و تعبیه میلگرد مناسب انجام شده است؟
 19. آیا کنترل برش مقاطع تیرها و ستون‌ها به طور مناسب انجام شده است؟
 20. آیا کنترل نسبت طول به قطر (L/d) برای تیرهای دهانه کوتاه انجام شده است؟
 21. آیا کنترل عرض تیرها انجام شده است؟
 22. آیا درصد آرماتور تیرها کنترل شده است؟
 23. آیا درصد آرماتور ستون‌ها به خصوص در محل عوض شدن مقاطع کنترل شده است؟
 24. آیا کنترل تیر قوی و ستون ضعیف در قاب‌های شکل‌پذیر ویژه انجام شده است؟
 25. آیا کنترل نسبت تنش برشی موجود به مقاومت برشی در اتصال تیر به ستون در قاب انجام شده است؟
 26. آیا خیز بلند مدت تیرها در نظر گرفته شده است؟
 27. آیا ضخامت دال به صورت صحیح در نظر گرفته شده است؟
 28. آیا برش تیرهای اطراف دال کنترل شده است؟