نکات طراحی فونداسیون در چک لیست طراحی سازه

فونداسیون، پایین‌ترین بخش سازه است که بارهای روسازه را به زمین منتقل می‌کند. کنترل این بخش از سازه، الزاماتی دارد که باید طبق چک لیست طراحی سازه مورد بازرسی قرار بگیرد.

به منظور ارزیابی طراحی و اجرای مناسب فونداسیون، باید به سوالات زیر پاسخ داده شود:

 1. آیا آیین‌نامه مناسب جهت طراحی فونداسیون انتخاب شده است؟
 2. آیا ضریب بستر و تنش مجاز خاک مطابق گزارش مکانیک خاک منظور شده‌اند؟
 3. آیا مقاطع فونداسیون از نظر فولاد، بتن و پوشش میلگردها کنترل شد‌ه‌اند؟
 4. آیا ترکیبات بارگذاری مناسب جهت طراحی و کنترل تنش خاک انتخاب شده است؟
 5. آیا بارهای اعمالی در فونداسیون مطابق خروجی واقعی تحلیل سازه در نظر گرفته شده است؟
 6. آیا پلان فونداسیون، مطابق با آکس‌بندی سازه و تعبیه بازشوها، بر اساس نقشه انجام شده است؟
 7. آیا نوارهای طراحی در دو جهت، به درستی در نرم افزار وارد شده‌اند؟
 8. آیا تنش خاک تحت بارهای سرویس، کنترل شده است؟
 9. با توجه به تنش های موجود، آیا فونداسیون به شمع نیاز دارد؟
 10. آیا کنترل برش پانچ انجام شده است؟
 11. آیا محل چاله آسانسور در مدل‌سازی لحاظ شده است؟
 12. آیا آرماتورهای طولی و تقویتی مقاومت کافی (مطابق با خروجی‌های نرم افزار) را دارند؟
 13. آیا سختی خاک زیر فونداسیون و شمع‌ها به صورت مناسب منظور شده است؟
 14. آیا کنترل مناسب بودن طول شمع‌ها در فونداسیون انجام شده است؟
 15. آیا حداقل آرماتور فونداسیون و فاصله حداقل آرماتورها کنترل شده است؟
 16. آیا گزینه Uplift (باآمدگی) در نرم افزار منظور شده است؟
 17. آیا اختلاف ارتفاع فونداسیون طراحی شده است؟
 18. آیا آرماتور گونه برای فونداسیون بیش از 1 متر در نظر گرفته شده است؟
 19. آیا برش پانچ کنار دیوار برشی در فونداسیون کنترل شده است؟
 20. آیا حداقل آرماتور شمع در نظر گرفته شده است؟
 21. آیا آرماتورگذاری پاشنه شمع صحیح است؟
 22. آیا اتصال شمع به فونداسیون به درستی صورت گرفته است؟
 23. آیا محل شروع پله روی فونداسیون نشان داده شده است؟

 

نکات کنترل سازه نگهبان خرپایی در چک لیست طراحی سازه چه هستند؟

سازه نگهبان خرپایی، سازه‌ای است که به منظور پایداری دیواره‌های محل گودبرداری شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای کنترل اجرای مناسب این سازه‌ها، موارد زیر در چک لیست طراحی سازه، مطابق با کتاب گودبرداری و سازه‌های نگهبان (وزارت راه و شهرسازی) و مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی‌سازی) مورد بررسی قرار می‌گیرند:

 1. آیا محاسبات و تهیه نقشه به درستی انجام شده است؟
 2. آیا پلان وضعیت همجواری‌ها ارائه شده است؟
 3. آیا مهاربندی اعضای مایل و قائم ارائه شده است؟
 4. آیا فاصله شناژبندی و خرپا به طور صحیح ارائه شده است؟
 5. آیا شیب خاکبرداری ارائه شده است؟
 6. آیا پروفیل اتصالات و ابعاد فونداسیون و شمع ارائه شده است؟