نحوه اجرا سقف سیاک چگونه است؟

به منظور اجرای سقف سیاک، معمولا مراحل زیر انجام می‌شوند:

 1. آماده‌سازی و تراز کردن بستر مناسب به منظور قرار دادن قالب
 2. نصب قالب با توجه به طرح تیرها
 3. جانمایی لقمه‌های بتنی پیش ساخته به همراه سیم‌های داخلی آن‌ها درون قالب
 4. قرار دادن میلگردهای بردیه شده روی لقمه‌های بتنی
 5. بتن‌ریزی درون قالب
 6. آب دهی و نگهداری از بتن
 7. برداشتن قالب با کمک روغن کاری
 8. نصب تاسیسات مورد نیاز
 9. اجرای سقف کاذب

 

الزامات اجرا سقف سیاک چه هستند؟

از الزامات اجرای سقف سیاک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • رفتار سیستم سقف بتن مسلح سیاك، مشابه سقف‌های دال یک طرفه، متشکل از تیرچه‌های بتن مسلح و دال است. در طراحی و اجرای این سقف، رعایت کلیه ضوابط و مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است.
 • رعایت ضوابط آرماتورگذاری تیرچه‌ها و دال بتن آرمه بر اساس ضوابط موجود در آیین نامه ACI318 و مبحث 9 مقررات ملی ساختمان الزامی است.
 • به منظور اجرای لوله‌های برقی و تاسیسات در فضای خالی و زیر تیرچه‌ها باید هماهنگی لازم بین نقشه سازه و واحد تاسیسات به عمل آید.
 • به دلیل حذف بلوك های پر کننده در سقف سیاک، طراحی و اجرای سقف کاذب ضروری است. در این روش لازم است تمهیداتی برای اجرای سقف کاذب گچی یا بتنی به صورت درجا در نظر گرفته شود.
 • اجرای شمع‌های چوبی یا آهنی به منظور پایدار سازی قالب‌های فلزی ضروری است.
 • در طراحی و اجرای این سقف، تامین دیافراگم صلب، با توجه به ضوابط موجود در استاندارد 2800 ایران الزامی است.
 • در اجرا سقف سیاک باید یکپارچگی و استحکام کافی دال بتن مسلح نسبت به عضو باربر جانبی توسط محاسبات مناسب در طراحی و اجرا تأمین شود.
 • رعایت الزامات مربوط به بازشوها در سقف، بر اساس مبحث 9 مقرارت ملی ساختمان ایران الزامی است.
 • رعایت تمهیدات متناسب با شرایط اقلیمی و محیط‌های خورنده الزامی است.
 • رعایت الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، جهت صرفه جویی در مصرف انرژی الزامی است.
 • رعایت مبحث 3 مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق و همچنین الزامات نشریه شماره 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره‌ها در مقابل حریق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی ضروری است.
 • صدابندی هوابرد و کوبه‌ای سقف بین طبقات باید مطابق مبحث 18 مقررات ملی ساختمان تأمین شود.
 • اخذ گواهینامه فنی برای محصول تولیدی، پس از راهاندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.