میزان تحمل بار سقف طاق ضربی

بار مرده سقف طاق ضربی معمولا حدود 530 کیلوگرم بر متر مربع و بار زنده آن 250 کیلوگرم بر متر مربع است. مجموع بار مرده و زنده برای طبقات را حدود 800 کیلوگرم بر متر مربع در نظر می‌گیرند.

بار بام با مجموع 100 الی 150 کیلوگرم بر متر مربع بار برف، حدود 700 کیلوگر بر متر مربع حساب می‌کنند.

 

 

 

 

محاسبه تیرآهن سقف طاق ضربی

محاسبه تیرآهن سقف طاق ضربی بر اساس ماکزیمم لنگر خمشی وارده صورت می‌گیرد.

به عنوان مثال برای دهانه 6 متر، ماکزیمم لنگر خمشی در این تیر (در صورتی که سر تیرآهن‌ها روی شناژ و آزاد قرار داشته باشند) برابر است با 3600 کیلوگرم بر متر.

این مقدار بر اساس فرمول زیر محاسبه شده است :

 

کیلوگرم در متر 3600 = 8 ⁄ M = ql2

همانطور که در قسمت بالا گفتیم بار وارده در طبقات برابر است با 800 کیلوگرم بر متر مربع که این بار در یک متر طول می‌شود 800 کیلوگرم بر متر.

برای طول یک متر q = 800 kg⁄m

کیلوگرم بر سانتی‌متر  8 = q

l = 6 m

اساس مقطع لازم برابر است با:

مجاز Wx = M ⁄ Fy

Fy × 0.6  =  مجاز Fy

Fy برابر است با تنش تسلیم فولاد که این مقدار 2400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. پس:

کیلوگرم بر سانتی متر مربع 1440 = 2400 × 0.6 =  مجاز Fy

بنابراین:

سانتی متر مکعب 250 = 1440 ⁄ (100 × 3600) = Wx

چون واحد ماکزیمم لنگر خمشی، کیلوگرم بر متر بود، در فرمول بالا این عدد در 100 ضرب شد تا بر حسب سانتی‌متر شود.

بر اساس جدول اشتال پروفیل IPE22 انتخاب می‌شود. اما برای سقف باید میزان شکم‌دادگی یا خیز نیز بررسی شود. ماکزیمم خیز مجاز برابر است با 1⁄360 تا 1⁄300 طول دهانه که این مقدار برای دهانه 6 متر 1.7 تا 2 سانتی‌متر است.

خیز برابر است با:

( 384EI ) ⁄ ( 5q × l4 ) = d

E مدول الاستیسیته و I ممان اینرسی است.

کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع   10 × 21 = E

(4 cm) I = 2770   براساس جدول اشتال

سانتی‌متر 2.3 = ( 2770 × 10 × 21 × 384 ) ⁄ ( 6004 × 8 × 5 ) = d

از آنجایی که خیز برای پروفیل IPE22 برابر با 2.3 سانتی‌متر شد و این مقدار از 2 سانتی‌متر بیشتر است، پس پروفیل IPE24 انتخاب می‌شود.

برای محاسبه وزن شاخه 6 متری تیرآهن IPE24 باید مقدار G را از جدول اشتال، ضربدر 6 کرد. پس وزن یک عدد تیرآهن آن برابر است با:

کیلوگرم 184.2 = 6 × 30.7

 

تعداد آجر در هر متر مربع سقف طاق ضربی

همان‌طور که گفته شد برای اجرای این سقف‌ها از آجر فشاری استفاده می‌شود. تعداد آجر مورد نیاز با ضخامت رابطه مستقیم دارد. ابعاد آجرهای فشاری برابر ۲۱.۵ در ۱۰ در ۵ سانتی‌متر است.

اگر آجرها از قسمت بزرگ‌ترین ضلعشان (21.5 سانتی‌متر) کنار هم چیده شوند، به طور تقریبی برای اجرای یک متر مربع سقف طاق ضربی، به حدود 50 تا 80 عدد آجر نیاز داریم.

بدیهی است که بسته به نوع اجرا و ضخامت این سقف‌ها این عدد تغییر می‌کند.

 

 

 

 

قیمت اجرای سقف طاق ضربی

قیمت اجرای سقف طاق ضربی بسته به منطقه اجرای کار، هزینه تهیه مصالح و دستمزد نیروی انسانی متفاوت است. اما به طور کلی می‌توانید به ازای هر متر مربع، هزینه اجرای کار را با فرمول زیر محاسبه کنید.

همان‌طور که گفته شد میزان آجر مصرفی به ازای هر متر مربع حدود 50 الی 80 عدد است. پس به صورت میانگین

  • قیمت یک آجر ضرب در 65 عدد را محاسبه می‌کنیم.

ملات استفاده شده گچ و خاک است. هر متر مربع از این سقفها حدود یک کیسه چهل کیلویی گچ نیاز دارد. در حالت معمول گچ و خاک با نسبت یک به یک مخلوط می‌شوند. پس به صورت میانگین

  • قیمت چهل کیلو گچ + قیمت چهل کیلو خاک رس

برای محاسبه تیرآهن سقف طاق ضربی، بار وارد یک فاکتور تاثیرگذار است. باتوجه به بار وارده، نوع تیرآهن مشخص می‌شود.

قیمت تیرآهن‌های مصرفی را حساب کرده و با تقسیم بر مترمربع سقف تمام شده، هزینه تیرآهن‌ها برای هر مترمربع بدست می‌آید.

  • هزینه مربوط به اجرای تیرآهن‌ها برای یک مترمربع سقف طاق ضربی

با جمع این موارد به علاوه دستمزد اجرا، قیمت تمام شده سقف طاق ضربی بدست می‌آید.