محاسبه میلگرد فونداسیون سطحی منفرد دو طرفه

بر اساس بند ۱۵-۳-۳-۱ آبا (تجدید نظر دوم ۱۴۰۰)، ضوابط طراحی فونداسیون منفرد دوطرفه، مطابق با فصل‌های نهم (طراحی دال‌های یک‌طرفه) و دهم (طراحی دال‌های دوطرفه) است. توزیع میلگردها در این نوع شالوده، به صورت یکنواخت و در کل عرضه شالوده در هر دو طرف انجام می‌گیرد. اگر شکل شالوده منفرد دوطرفه، مستطیلی باشد، توزیع میلگرد در جهت طولی به طور یکنواخت خواهد بود.

 

محاسبه حداقل میلگرد خمشی فونداسیون منفرد دو طرفه

بر اساس بند ۱۰-۷-۲-الف آبا، حداقل میلگرد خمشی در دال‌های دوطرفه، نباید کمتر از ۰/۰۰۱۸Ag باشد. Ag، سطح مقطع ناخالص دال را نمایش می‌دهد. رابطه زیر را در نظر بگیرید:

 

 

 • : تنش برشی ضریب‌دار بر مقطع بحرانی دال دوطرفه
 • : ضریب کاهش مقاومت
 • : ضریب اصلاح مقاومت برشی (ضریب اثر ابعاد)
 • : ضریب تصحیح برای انعکاس مشخصات کاهش‌یافته بتن سبک
 • : مقاومت فشاری مشخصه بتن

 

در صورت برقرار بودن این رابطه، حداقل میلگرد خمشی فونداسیون منفرد دوطرفه از فرمول زیر به دست می‌آید:

 

 

 

 • : مساحت آرماتور طولی کششی
 • : تنش برشی ضریب‌دار بر مقطع بحرانی دال دوطرفه
 • : عرض موثر دال
 • : محیط مقطع بحرانی برای برش دوطرفه شالوده
 • : ضریب کاهش مقاومت
 • : ضریب مورد استفاده برای تعیین نیروی برشی بتن (Vc)
 • : مقاومت مشخصه آرماتور

 

محاسبه توزیع میلگرد در فونداسیون منفرد دو طرفه

توزیع میلگرد در جهت عرضی، به محل قرارگیری ستون‌ها بستگی دارد. در نواری به مرکزیت محور ستون یا پایه ستون، مقداری از میلگردها به اندازه عرض شالوده و به طور یکنواخت توزیع می‌شوند. اندازه نوار مرکزی در این حالت برابر است با:

 

 

 • : ضریب مورد استفاده برای تعیین بخش آماتورگذاری در نوار مرکزی
 • : مساحت آرماتور طولی کششی

 

 از رابطه زیر به دست می‌آید:

 

 • : نسبت طول به عرض شالوده

جزئیات دیگر مرتبط با میلگردگذاری فونداسیون‌های منفرد دوطرفه، در بند ۱۰-۷-۳ آبا آورده شده‌اند.

 

محاسبه میلگرد فونداسیون سطحی مرکب دو طرفه و گسترده

بر اساس بند ۱۵-۳-۴-۱ آبا (تجدید نظر دوم ۱۴۰۰)، طراحی فونداسیون‌های مرکب دوطرفه و گسترده، باید مطابق با ضوابط طراحی دال‌های دو طرفه (فصل دهم آبا) انجام گیرد. از این‌رو، فرمول محاسبه حداقل میلگرد در این فونداسیون‌ها، همان فرمول محاسبه حداقل میلگرد خمشی فونداسیون منفرد دو طرفه است.

 

محاسبه میلگرد فونداسیون گسترده