محاسبه میلگرد فونداسیون باسکولی

بر اساس بند ۱۵-۳-۴-۲ آبا (تجدید نظر دوم ۱۴۰۰)، طراحی فونداسیون باسکولی (تیرهای روی زمین و باسکولی)، باید با ضوابط ارائه شده در فصل یازدهم آبا (طراحی تیرها) مطابقت داشته باشد. با این حال، محاسبه میلگرد فونداسیون باسکولی، بر اساس بند ۱۳-۶ آبا (محدودیت آرماتورهای دیوار سازه بتنی) انجام می‌گیرد. این بند، دو معیار را برای انجام محاسبات مذکور معرفی می‌کند. معیار اول عبارت است از:

 

 

  • : نیروی برشی مورد نیاز (ضریب‌دار) در مقطع
  • : ضریب کاهش مقاومت
  • : ضریب معرف سهم نسبی مقاومت بتن در مقاومت برشی اسمی دیوار
  • : ضریب نوع بتن (۱/۳ برای بتن سبک و ۱ برای سایر بتن‌ها)
  • : مقاومت فشاری مشخصه بتن
  • : سطح مقطع ناخالص بتن احاطه شده در ضخامت جان و طول مقطع در راستای نیروی برشی

 

در صورت برقرار بودن رابطه بالا، حداقل نسبت مساحت آرماتور طولی به مساحت کلی مقطع ()، مطابق با جدول زیر مشخص می‌شود.

 

نوع آرماتور مشخصات
آرماتور آجدار قطر ۱۶ میلی‌متر و کمتر، تنش تسلیم مساوی یا بیشتر از ۴۲۰ مگاپاسکال ۰/۰۰۱۲
آرماتور آجدار قطر ۱۶ میلی‌متر، تنش تسلیم کمتر از ۴۲۰ مگاپاسکال ۰/۰۰۱۵
آرماتور آجدار قطر بیشتر از ۱۶ میلی‌متر ۰/۰۰۱۵
شبکه سیمی جوش‌شده ۰/۰۰۱۲
شبکه در دیوارهای پیش‌ساخته میلگردی یا سیمی جوش شده ۰/۰۰۱۰

 

جدول زیر، حداقل نسبت مساحت آرماتور عرضی به مساحت کلی مقطع () را نمایش می‌دهد.

 

نوع آرماتور مشخصات
آرماتور آجدار قطر ۱۶ میلی‌متر و کمتر، تنش تسلیم مساوی یا بیشتر از ۴۲۰ مگاپاسکال ۰/۰۰۲۰
آرماتور آجدار قطر ۱۶ میلی‌متر، تنش تسلیم کمتر از ۴۲۰ مگاپاسکال ۰/۰۰۲۵
آرماتور آجدار قطر بیشتر از ۱۶ میلی‌متر ۰/۰۰۲۵
شبکه سیمی جوش‌شده ۰/۰۰۲۰
شبکه در دیوارهای پیش‌ساخته میلگردی یا سیمی جوش شده ۰/۰۰۱۰

 

اگر شرطی که در ابتدای بخش معرفی کردیم، برقرار نباشد، مقدار  برابر با ۰/۰۰۲۵ یا حاصل زیر خواهد بود:

 

 

  • : حداقل نسبت مساحت آرماتور طولی به مساحت کلی مقطع
  • : ارتفاع آزاد دیوار مورد نظر
  • : طول دیوار پایه در راستای نیروی برشی
  • : حداقل نسبت مساحت آرماتور عرضی به مساحت کلی مقطع

حداقل میلگرد عرضی در فونداسیون باسکولی برابر با ۰/۰۰۲۵ در نظر گرفته می‌شود.

 

محاسبه میلگرد کلاف های رابط فونداسیون های سطحی

محاسبه میلگرد کلاف‌های رابط فونداسیون سطحی، با توجه به مقاومت کششی، ابعاد، تعداد و جهت‌گیری انجام می‌گیرد. بر اساس بند ۱۵-۳-۶ آبا (تجدید نظر دوم ۱۴۰۰)، این کلاف‌ها باید قادر به تحمل ۱۰ درصد از بزرگ‌ترین نیروی محوری مورد انتظار وارد بر ستون‌ها باشد. حداقل ابعاد کلاف‌ها، برابر با ۲۵۰ میلی‌متر و متناسب با ابعاد شالوده در نظر گرفته می‌شود. آرماتورهای طولی کلاف‌های رابط با به حداقل ۴ عدد با قطر ۱۲ میلی‌متر برسند. آرماتورهای عرضی برای نگهداری آرماتورهای طولی، حداقل ۶ میلی‌متر قطر و حداکثر ۲۵۰ میلی‌متر فاصله دارند.

 

محاسبه میلگرد فونداسیون دیوارهای حائل طره ای و پشت بند دار

بر اساس بند ۱۵-۳-۷ (تجدید نظر دوم ۱۴۰۰)، دیوارهای حائل طره‌ای، به صورت دال یک‌طرفه (مطابق با ضوابط فصل نهم) و دیوارهای حائل پشت‌بنددار، به صورت دال دوطرفه (مطابق با ضوابط فصل دهم) طراحی می‌شوند. بنابراین، برای محاسبه میلگرد این فونداسیون‌ها، می‌توانید به بخش‌های قبلی (محاسبه میلگرد فونداسیون‌های یک‌طرفه و دوطرفه) مراجعه کنید.