محاسبه بار نامتوازن برف برای بام‌های دندانه ای

بار برف

در صورت وجود شیب کمتر از 3 درصد در بام‌های دندانه‌ای، کنگره‌ای و تاوه چین‌دار ، بار نامتوازن برف محاسبه نمی‌شود. ضریب شیب Cs برای این نوع بام هموار برابر 1 است. بار متوازن بام‌های داندانه‌ای برابر Pr در نظر گرفته می‌شود. شدت بار برف نامتوازن نیز از Pr/2 در تاج دندانه‌ها به صورت خطی تا 2Pr/Ce در قعر دندانه‌ها افزایش می‌یابد.

 

نمایی از نحوه تجمع برف بر روی بام های دندانه ای
                                                                    نمایی از نحوه تجمع برف بر روی بام های دندانه ای

 

محاسبه بار نامتوازن برف برای گنبد

به منظور محاسبه بار برف نامتوازن برای گنبدها، این نوع بام به صورت چهار قطاع 90 درجه در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب می‌توان هر قطاع را به عنوان یک قوس در نظر گرفت و آن‌ها به صورت پشت به باد بارگذاری کرد. در این محاسبات، زاویه پشت به باد برابر 135 درجه خواهد بود. بنابراین، ابتدا بار نامتوازن یک قطاع 90 درجه به طور کامل مطابق با محاسبات بام‌های قوسی تعیین می‌شود. بار برف از لبه اتصال قطاع مورد نظر با دو قطاع مجاور تا میانه آن‌ها به تدریج تا مقدار صفر کاهش می‌یابد.

 

نحوه انباشت برف بر روی بام های گنبدی                                                                      نحوه انباشت برف بر روی بام های گنبدی

در صورت وجود شیب کمتر از 3 درصد در بام‌های دندانه‌ای، کنگره‌ای و تاوه چین‌دار ، بار نامتوازن برف محاسبه نمی‌شود. ضریب شیب Cs برای این نوع بام هموار برابر 1 است. بار متوازن بام‌های داندانه‌ای برابر Pr در نظر گرفته می‌شود. شدت بار برف نامتوازن نیز از Pr/2 در تاج دندانه‌ها به صورت خطی تا 2Pr/Ce در قعر دندانه‌ها افزایش می‌یابد.