فونداسیون نواری و گسترده چیست؟

فونداسیون

«فونداسیون نواری» (Strip Foundation)، یکی دیگر از انواع فونداسیون‌های سطحی پرکاربرد در پروژه‌های ساختمان‌سازی است. این فونداسیون از پی نواری بتن مسلح و دیوار بتنی قرار گرفته بر روی پی تشکیل می‌شود. پی نواری مستقیما بر روی زمین قرار می‌گیرد و بارهای منتقل شده از روسازه به دیوارهای فونداسیون را درون زمین توزیع می‌کند. تصویر زیر، نمایی از فونداسیون نواری را نمایش می‌دهد.

 

فونداسیون با پی نواری
                                                                                     

 

فونداسیون نواری از مجموعه پی‌های نواری طولی و عرضی تشکیل می‌شود. به همین دلیل، رسم نقشه فونداسیون ساختمان در این مورد با توجه به عرض پی‌ها و محور اتصال دهنده ستون‌های مجاور انجام می‌گیرد.

فونداسیون گسترده چیست؟

«فونداسیون گسترده» (Raft Foundation یا Mat Foundation)، یک دال بتنی پیوسته و بزرگ است که با قرارگیری بر روی زمین و زیر المان‌های باربر سازه، بارهای اعمال شده از روسازه را به طور یکنواخت درون زمین توزیع می‌کند. این فونداسیون به عنوان یکی از انواع پی‌های سطحی در نظر گرفته می‌شود که به منظور کنترل نشست ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. تصویر زیر، نمونه‌ای از یک پی گسترده و پلان‌های آن را نمایش می‌دهد. همان گونه که از این تصویر قابل تشخیص است، ترسیم پلان فونداسیون گسترده نسبت به دیگر فونداسیون‌ها ساده‌تر خواهد بود.

 

مدل سه بعدی، نحوه اجرا و پلان فونداسیون گسترده

 

ترسیم پلان فونداسیون نیازمند آشنایی کافی با انواع پی‌ها است. هر چه آشنایی نقشه کش با مفاهیم مهندسی پی بیشتر باشد، فرآیند رسم المان و اظهار نظر راجع به نوع، ابعاد و موقعیت قرارگیری آن‌ها ساه‌تر خواهد بود.