ما در شبکه های اجتماعی :

عمران - سازه

خانه عمران – سازه

کارشناسان و مهندسین شرکت

عمران - سازه

  • جواد رجایی (کارشناس ارشد عمران)
  • سید محمد میرجلیلی (کارشناس ارشد عمران)
  • محمد توکلی (کارشناس ارشد عمران)

  • امید رشیدیان (دکتری سازه)
  • عمار پیمان (کارشناس ارشد سازه)
  • زمزم فرنقی (کارشناس سازه)

  • محسن خانمحمدی (کارشناس عمران)

تماس با کارشناسان