طراحی سقف یوبوت به چه صورتی انجام می شود؟

به طور کلی، طراحی سقف‌های مختلف در شرایط بارگذاری متفاوت به سیستم آن‌ها بستگی دارد. به این ترتیب، عملکرد سقف یوبوت در مواجهه با بارهای اعمال شده مشابه دال‌های مجوف است. البته دال‌های مجوف در شرایط بارگذاری مانند عضوهای T شکل عمل می‌کند؛ در صورتی که رفتار سقف یوبوت در هنگام بارگذاری مانند عضوهای I شکل است.

 

طراحی سقف یوبوت مطابق استانداردهای زیر انجام می‌شود:

  • آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
  • مقررات ملی ساختمان (مبحث 9)
  • موسسه بتن آمریکا (استاندارد ACI 318-08) یا قوانین اتحادیه اروپا (استاندارد EN 1992-1-1)

در سیستم سقف یوبوت، کنترل برش پانچ از اهمیت بالایی برخوردار است. طراحی اسکلت این سقف توسط نرم افزار ETABS و طراحی دال با نرم افزاهای SAFE یا Adapt صورت می‌گیرد.

 

توزیع بار در سقف یوبوت به چه صورت است؟

نحوه توزیع بارها در سازه‌های عمرانی، یکی از مهمترین عوامل موثر بر پایداری این سازه‌ها است. به همین دلیل، طراحی سازه‌های عمرانی باید بر مبنا توزیع مناسب بارها بین عضوهای مختلف صورت گیرد. در سقف یوبوت، بارهای اعمال شده به طور کامل توسط دال‌های بتنی و ستون‌ها تحمل می‌شوند. به دلیل عدم استفاده از تیر در ساخت سقف‌های یوبوت، مساحت دهانه‌های سازه بزرگ‌تر خواهد بود.

محاسبات سقف یوبوت طبق چه استانداردهای صورت می گیرد؟

به منظور طراحی سیستم سقف یوبوت، بارهای مختلف طبق استانداردهای زیر مورد محاسبه قرار می‌گیرند:

  • بارگذاری ثقلی: آیین نامه تعیین حداق بار وارده بر ساختمان‌ها و ابنیه فنی (استاندارد شماره 519)
  • بارگذاری جانبی: طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد شماره 2800)
  • بارهای اسکلت بتن آرمه: موسسه بتن آمریکا (استاندارد ACI 318-99)
  • بارهای دیوار برشی: موسسه بتن آمریکا (استاندارد ACI 318-99)
  • بارهای دال و فونداسیون: موسسه بتن آمریکا (استاندارد ACI 318-95)