طراحی سقف کوبیاکس چگونه انجام می‌شود؟

کوبیاکس

طراحی سقف کوبیاکس به بارهای مورد انتظار، نوع قالب مورد استفاده، ضخامت و ابعاد دال بستگی دارد. به طور کلی، محاسبات این نوع سقف مشابه سقف‌های بتن مسلح است. تصویر زیر، نمای جانبی سیستم کوبیاکس SL به همراه پارامترهای مهم طراحی آن را نمایش می‌دهد. توجه داشته باشید که پارامترهای طراحی سیستم کوبیاکس EL مشابه SL هستند.

 

نمای جانبی سقف کوبیاکس SL
                                           نمای جانبی سقف کوبیاکس SL در روش برجا (تصویر بالا) و نیمه پیش ساخته (تصویر پایین)

 • hd: ضخامت دال
 • e: فاصله مرکز به مرکز قالب‌های مجاور
 • hu: ارتفاع نگهداری
 • hk یا hks: ارتفاع کلی المان ثابت‌شده
 • Cnom: ارتفاع پوشش بتن بر روی قالب
 • hbew: ضخامت مش
 • ci: ارتفاع اسپیستر یا دیگر المان‌های میانی
 • hft: ضخامت پنل نیمه پیش ساخته

برای روش برجا، باید شرط زیر در طراحی برقرار باشد:

1

در روش نیمه پیش ساخته برای حالت عادی داریم:

2

در صورت استفاده از المان‌های مخصوص فیکس کردن هم خواهیم داشت:

3

 

تصویر زیر، نمای جانبی سیستم کوبیاکس CLS به همراه پارامترهای مهم طراحی آن را نمایش می‌دهد.

 

 

در طراحی این نوع سقف کوبیاکس باید روابط زیر رعایت شده باشد:

4

 

 • d2,HK,min: حداقل ضخامت دال از بالا تا پایین فضای خالی
 • hdis,o: فاصله فضای خالی تا لبه بالایی المان نصب‌شده
 • hdis,u: فاصله فضای خالی تا لبه پایینی المان نصب‌شده
 • hd: ضخامت دال
 • hu: ارتفاع نگهداری
 • Cnom: ارتفاع پوشش بتن بر روی قالب
 • hbew: ضخامت مش
 • ci: ارتفاع اسپیستر یا دیگر المان‌های میانی