ضوابط میلگرد یا آرماتور حرارتی بتن

جهت اجرای میلگرد افت بتن توجه به نکات زیر الزامی است:

  • فاصله بین دو میلگرد جمع‌شدگی متوالی نباید از ۲۵ سانتی‌متر تجاوز کند. البته بسته به نوع استفاده این عدد در بعضی از آیین‌نامه‌ها 20 سانتی‌متر است.
  • از میلگرد فوقانی تیرچه‌ها (میلگرد فشاری) در صورتی که داخل دال بالایی قرار گرفته باشد، می‌توان به عنوان آرماتور حرارت و جمع شدگی استفاده کرد.

 

چه موقع میلگرد فوقانی تیرچه نقش آرماتور جمع شدگی را دارد؟

ارتفاع تیرچه‌ها و یونولیت‌ها 25 سانتی‌‌متر است. به همین دلیل آرماتور فوقانی تیرچه هم تراز سطح بالای یونولیت می‌شود.

در صورتی می‌توان از میلگرد فوقانی تیرچه به عنوان میلگردهای افت و حرارت استفاده کرد که ارتفاع تیرچه حدود 27 سانتی‌متر باشد.

در غیر این صورت این میلگرد به عنوان میلگردهای افت و حرارت عملکرد مناسبی نداشته زیرا فاصله آن تا سطح بالای بتن پوششی سقف تیرچه بلوک زیاد بوده و تاثیر زیادی در کاهش تنش‌های حرارتی در سطح بتن ندارد و سطح بتن پوسته پوسته می‌شود.

 

ضوابط میلگرد حرارتی

 

 

 

ضخامت و سایز آرماتور حرارتی

در نشریه شماره ۹۴ حداقل قطر آرماتور جمع شدگی و حرارت برای فولاد نرم ۵ میلی‌متر و برای فولادهای نیم سخت و سخت ۴ میلی‌متر توصیه شده است.

در نشریه 543 حداقل قطر آرماتور افت و حرارتی، 6 میلی‌متر است. لذا حداقل ضخامت آن 6 میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود.

 

ضوابط میلگرد حرارتی

محاسبه حداقل آرماتور حرارتی 

حداقل سطح مقطع میلگرد حرارتی در امتداد تیرچه‌ها ۱.۲۵ در هزار سطح مقطع دال بالایی و در جهت عمود بر امتداد تیرچه‌ها ۱.۷۵ در هزار سطح مقطع دال بالایی تعیین شده است.

برای درک بهتر این مطلب یک دال با طول یک متر و ضخامت 5 سانتی‌متر فرض کنید.

حداقل آرماتور حرارتی در امتداد تیرچه‌ها طبق نکته بالا به شکل زیر محاسبه می‌شود:

میلی‌متر مربع 50000 = 1000 × 50 : سطح مقطع سقف

میلی‌متر مربع 62.5 = 50000 × 0.00125 : سطح مقطع کل آرماتورهای حرارتی سقف

اگر بخواهیم در این دال 5 آرماتور قرار دهیم:

میلی‌متر مربع 12.5 = 5 ÷ 62.5 : سطح مقطع یک آرماتور حرارتی

بر اساس فرمول مساحت دایره، قطر آرماتور به این شکل محاسبه می‌شود:

Πd2 / 4 = 12.5

میلی‌متر 4 ≅ 3.98 = d

 

اما حداقل قطر آرماتور حرارتی باید 6 میلی‌متر باشد، به همین دلیل می‌توان تعداد آن را کم کرد. برای مثال همین روند محاسبه را برای 4 میلگرد جمع شدگی و حرارت طی می‌کنیم.