ضوابط طراحی نمای ساختمان

ضوابط طراحی نمای ساختمان

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرسازي و معماري، بررسی آماري نشان دهنده این موضوع است که در هر سال 50 میلیون نفر به جمعیت شهر نشین کشورهاي در حال توسعه اضافه می شود. در ایران نیز شهر نشینی طی دهه هاي گذشته با شتاب فزاینده اي گسترش یافته و همچنان این روند ادامه دارد.
رشد سریع جمعیت و گرایش مردم به شهر نشینی، تقاضاي فزاینده اي را براي تهیه مسکن به دنبال داشته که این موضوع در پی خود مشکلات عدیده اي در زمینه توسعه شهري بوجود آورده است. ناتوانی در پاسخگویی مطلوب و مناسب به این مساله، وضعیت نا مطلوبی را به صورت بی مسکنی، بد مسکنی و تنگ مسکنی براي بسیاري از اقشار جامعه به همراه آورده است.
مسکن به عنوان یکی از نیازهاي نخستین بشر، ابتدایی ترین سوالی بوده که انسان سعی در یافتن پاسخی مناسب و معقول براي آن بوده است، اما همیشه در برنامه ریزي هاي ملی به مسکن نه به عنوان محلی براي آسایش ساکنان در ابعاد عینی و ذهنی، بلکه به عنوان یک مشکل اقتصادي و فقط از این بعد بر خورد شده است.
سازندگان و تولیدکنندگان مسکن آزاد به دلیل اینکه به دنبال فروش سریع و بازگشت سرمایه خود هستند، سعی در هر چه بیشتر مطرح کردن خود در محله مسکونی و نمایشی متمایز از بناي خود دارند و به همین دلیل یکی از دلایل عمده ناهماهنگی نماي ساختمان ها در سطح شهر هستند.
در رابطه با مسکن تعاونی شرایط بدتري وجود دارد. به دلیل وضعیت مالی ضعیف سازندگان و اینکه ساکنان و مالکان به دنبال فروش ساختمان نیستند، بدون انجام عملیات پایانی نظیر نماسازي مورد استفاده قرار می گیرند و یا با کمترین هزینه و بدون طراحی نما، حجم و کالبد ساختمان رها می شود. البته در سال هاي اخیر در شهر تهران هیچ ساختمانی بدون نماسازي نبوده است، لیکن این مساله در شهرستان ها همچنان انجام می شود.

 

چگونه به موضوع نما در معماري بیندیشیم؟

 

نما در لغت نامه دهخدا به معناي صورت ظاهري هر چیزي، آنچه که در معرض دید و برابر چشم است، آنچه از بیرون سوي دیده می شود، منظره خارجی بنا و عمارت، قسمت خارجی ساختمان و نماسازي، فن روسازي ساختمان و ساختن نماي عمارت است. در سال هاي اخیر پس از مطرح شدن دوباره اهمیت فضاهاي عمومی و ارزش زندگی شهري، نما اهمیت دوباره اي یافته است. نما در عمل درون ساختمان را از بیرون و فضاي خصوصی را از فضاي عمومی جدا می کند. نما حاکی از موقعیت فرهنگی سازندگان ساختمان است و نشانگر میزان نظم طرح ساختمان، امکانات و ذوق تزیین و خانه آرایی طراح و مالک است. یک نما به مثابه معرفی وضعیت ساکنان ساختمان در بین عموم است. نما در واقع صورت ساختمان و بهترین بیان حالتی است که فرد طراح یا مالک از خود در برابر بیرون دارد. نماهاي داخل ساختمان بیشتر جنبه خصوصی دارند، لیکن نماهایی که به سمت کوچه و بافت شهر باز می شوند، جنبه عمومی تر دارند.