ضریب شرایط دمایی چیست و چگونه تعیین می‌شود؟

ضریب شرایط دمایی با توجه به دمای مورد انتظار محیط سازه در طول عمر آن تعیین می‌شود. بر اساس جدول 6-7-3 مبحث ششم (1392)، ضریب شرایط دمایی برای محاسبه بار برف در ساختمان مطابق با جدول زیر است.

 

شرایط دمایی ساختمان ضریب شرایط دمایی (Ct)
تمام شرایط به غیر از موارد زیر 1.0
سازه‌هایی موجود در دمای همیشگی بالاتر از 0 درجه سانتی‌گراد 1.1
سازه‌های دارای زیر بام باز و سازه‌های بدون گرمایش 1.2
سازه‌هایی موجود در دمای همیشگی پایین‌تر از 0 درجه سانتی‌گراد 1.3

ضریب شیب در بارگذاری برف چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

ضریب شیب، میزان تاثیر زاویه سطح بام نسبت به افق بر روی بار برف را نمایش می‌دهد. این ضریب با تعیین یک زاویه شیب مبنا و با در نظر گرفتن شرایط لغزندگی بام تعیین می‌شود.

 

وضعیت سطح بام زاویه مبنا (α0) برای ضرایب دمایی 1 – 1.1 – 1.2 – 1.3
سطح بام لغزنده، عدم وجود مانع برای لغزش برف و وجود فضای کافی پایین‌تر از لبه بام برای پذیرش برف 5 – 10 – 15 – 15
سطح بام لغزنده و وجود مانع 30 – 45 – 45 – 45

 

پس تعیین زاویه شیب مبنا می‌توان ضریب شیب را بر حسب روابط موجود در جدول زیر به دست آورد.

 

5

ضریب شیب از اهمیت بالایی در تعیین نوع بارگذاری برف و محاسبه حالت‌های مختلف آن دارد. با تعیین تمام پارامترهای معرفی شده در رابطه زیر، بار برف متوازن به دست می‌آید:

6