روش طراحی سازه نگهبان

روش طراحی سازه نگهبان

طراحی سازه نگهبان با استفاده از روش‌های تنش مجاز یا حالات حدی صورت می‌گیرد.

روش تنش مجاز در طراحی سازه نگهبان

روش تنش مجاز بر اساس مفهوم ضریب ایمنی اجرا می‌شود. حداقل ضریب ایمنی دیوارهای وزنی برای حالت‌های شکست مختلف در شرایط استاتیک و دینامیک مطابق جدول زیر است.

 

شرایط استاتیکی لرزه‌ای
واژگونی 2 1.2
لغزش 1.5 1.2
ظرفیت باربری پی 3 2
پایداری شیب 1.5 3

 

حداقل ضریب ایمنی دیوارهای سپرگونه (شمع و سپر) نیز به صورت زیر در نظر گرفته می‌شود:

 • حالت واژگونی: مانند دیوارهای وزنی
 • حالت لغزش افقی: 1.5 تا 2 برای فشار جانبی مقاوم جلوی سپر و بیشتر از 2 برای خاک‌های تحکیم یافته
 • عمق گیرداری سپر: 1.5
 • مهار: برای باربری مجاز مهارهای تزریقی در سنگ و خاک به ترتیب برابر 4 و 3، برای میل مهار متصل به شمع برابر ضریب اطمینان شمع و برای میل مهار متصل به سپر برابر ضریب اطمینان سپر

برای دیوارهای خاک مسلح، ضریب اطمینان کلی، مشابه دیوارهای وزنی (با ضریب اطمینان ظرفیت باربری 2) در نظر گرفته می‌شود. ضریب اطمینان تنش کششی مجاز نیز مطابق با رابطه زیر به دست می‌آید:

$$
\mathrm{T}_{a}=\mathrm{T}_{\mathrm{ult}}\left(\frac{1}{F S_{\mathrm{id}} \times F S_{\mathrm{cr}} \times F S_{\mathrm{cd}} \times F S_{\mathrm{bd}}}\right)
$$

 

 • FSid: ضریب احتمال آسیب‌دیدگی ناشی از نصب (بین 1.1 تا 1.5 با توجه به روش اجرا)
 • FScr: ضریب خزش (1 تا 3 با توجه به نوع مصالح)
 • FScd: ضریب خوردگی (1 تا 1.5 با توجه به محیط)
 • FSbd: ضریب فساد بیولوژیکی (1. تا 1.3)
 • Ta: تنش کششی مجاز
 • Tult: تنش کششی نهایی

باقی ضرایب اطمینان عبارت هستند از:

 • تنش کششی مسلح کننده‌ها: 1.5 تا 2
 • بیرون کشیدن مهار مسلح کننده‌ها: 1.5
 • اتصال بین مهار و نمای خاک مسلح: 1.5

در روش تننش مجاز، علاوه بر ضرایب ایمنی، باید تغییر شکل در شرایط استاتیکی و دینامیکی نیز کنترل شوند.