روش اجرای وال پست منقطع

وال پست منـقطع چیست؟

وال پست مـنقطع (ناودانی منقطع) به همراه میلگرد بستر مارکت سازه به منظور تسلیح و مقاوم سازی دیوار درزمان زلزله (طبق پیوست ششم آیین نامه 2800 زلزله) استفاده میگردد. اگرچه در سال های گذشته مقاوم سازی دیوار با نبشی کشی انجام می گرفت، ولیکن به دلیل عدم رفتار مناسب نبشی ها در زمان زلزله و عدم حفظ یکپارچگی دیوار در حال منسوخ شدن است. استفاده از وال پست منقطع (ناودانی منقطع) به همراه میلگرد بستر مارکت سازه علاوه بهبود عملکرد دیوارهای غیر سازه ای سبب کاهش هزینه ها می گردد. لازم به ذکر است ایجاد پانچ در لبه های بال وال پست منقطع (ناودانی منقطع) مارکت سازه سبب اتصال مفصلی میلگرد بستر با وال پست و حذف گیره و قلاب و به طبع آن کاهش هزینه ها میگردد.

 

یکی از روش هاي مناسب براي اتصال دیوار به عضو قائم سازه اي، استفاده از اتصال کشویی در محل تماس، به وسیله وال پست منقطع می باشد. در این حالت استفاده از وال پست های سرد نورد فولادي در طرفین دیوار که به نحو مناسبی به عضو قائم سازه اي اتصال داده می شود، توصیه می‏شود.

 

 

والپست والپست منقطع وال پست میلگرد بستر

 

 

اتصال دیوار به زیر سقف به وسیله وال پست منقطع

اتصال دیوار به زیر سقف باید به صورت اتصال لغزشی بدون اتصال مستقیم دیوار به سقف و با استفاده از مهار خارج از صفحه دیوار با قطعاتی از قبیل ناودانی اجرا شود. انتخاب نوع اتصال بستگی به وضعیت دیواري دارد که بین اعضاي قائم شامل ستون، دیوار و یا وادار مهار شده است. حداقل فاصله بالاي دیوار تا زیر سقف برابر با بیشترین دو مقدار 25 میلیمتر و حداکثر خیز دراز مدت سقف در امتداد دیوار در نظر گرفته شود. لبه بالایی دیوار را میتوان با استفاده از ناودانی که به طریق مناسب به سقف سازه متصل میشود مهار نمود. ناودانی نباید به دیوار یا وادار پیچ، میخ و یا جوش شوند. با این اتصال امکان حرکت آزادانه دیوار در درون صفحه تامین می‏شود. فاصله بالاي دیوار تا سقف باید در حدي باشد که تیر بتواند آزادانه خیز داده و اتصالی با دیوار پیدا ننماید.

 

 

والپست والپست منقطع وال پست میلگرد بستر