رابطه بین کمیت‌های وزنی حجمی خاک

رابطه بین کمیت‌های وزنی حجمی خاک

به منظور تعیین رابطه بین کمیت‌هایی نظیر وزن مخصوص (چگالی)، نسبت تخلخل، رطوبت وزنی و چگالی ویژه، توده خاکی با حجم ۱ را در نظر بگیرید. وزن ذرات جامد و وزن توده مرطوب برابر است با:

 

  • Gs: چگالی ویژه ذرات جامد
  • w: رطوبت وزنی
  • γw: وزن مخصوص مرطوب

 

چگالی ویژه خاک از تقسیم وزن ذرات جامد به وزن آب هم حجم با آن به دست می‌آید:

 

 

  • Ws: ورن ذرات جامد
  • Vs: حجم ذرات جامد

 

با توجه به رابطه چگالی ویژه، وزن مخصوص مرطوب خاک برابر است با:

 

 

وزن مخصوص خشک خاک بر حسب چگالی ویژه به صورت زیر محاسبه می‌شود:

 

برای نسبت تخلخل داریم:

 

 

درجه اشباع نیز برابر است با:

 

 

نسبت تخلخل و وزن مخصوص خاک اشباع

وزن مخصوص خاک اشباع از رابطه زیر به دست می‌آید:

 

 

نسبت تخلخل خاک اشباع برابر است با:

 

 

جرم مخصوص اشباع

مشابه روابط وزن مخصوص، جرم مخصوص، جرم مخصوص خشک و جرم مخصوص اشباع خاک بر اساس چگالی ویژه به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

 

 

جرم آب

رابطه جرم آب بر اساس چکالی ویژه ذرات جامد خاک برابر است با: