ذخیره اتوماتیک در تری دی مکس

ذخیره اتوماتیک در تری دی مکس

در تری دی مکس به مدد حضور (Auto Backup) امکان ذخیرۀ اتوماتیک مسیر شده است. از نوار منو بر روی (Customize) کلیک کنید سپس گزینۀ (Preferences) را انتخاب کنید.

 

 

تب (Files) را فعال کرده و از قسمت (Auto Backup) تنظیمات را اعمال نمایید.

 

 

Auto Backup

Enable: در صورت برداشتن تیک، حالت ذخیرۀ اتوماتیک در تری دی مکس غیرفعال می‌شود.

Number of Autobak Files: تعداد فایل‌های بکاپ

(Backup Interval (minutes: هر چند دقیقه یک بکاپ تهیۀ شود.

Auto Backup File Name: تعیین اسم فایل‌های بکاپ

 

ریکاوری در تری دی مکس

جهت مشاهدۀ و تغییر مسیر بکاپ مراحل زیر را دنبال کنید. از نوار منو بر روی (Customize) کلیک کنید، سپس گزینۀ (Configure Project Paths) را انتخاب کنید.

 

 

در پنجرۀ بازشده در قسمت (Project Folder) مسیر ذخیرۀ فایل‌های پروژه نمایش داده می‌شود.

 

 

با کلیک بر روی (AutoBackup) و زدن بر روی دکمۀ (Modify) می‌توانید مسیر ذخیرۀ‌سازی فایل‌های بکاپ را تغییر دهید. جهت بازیابی فایل‌ها در محل دیگری یک نسخۀ کپی تهیۀ کرده و سپس فایل‌ها را باز کنید.

 

 

خروجی های تری دی مکس

در تری دی مکس از فرمت‌های خروجی که در زیر ذکر شده است، پشتیبانی می‌شود.

 

 

Body Objects

Adobe Illustrator (AI) Files

Alias (WIRE) Files

Alembic (ABC) Files

Exporting to ASCII

CATIA V4 (MODEL, DLV4, DLV3, DLV, EXP, SESSION, MDL) Files

CATIA V5 (CATPRODUCT, CATPART) Files

AutoCAD (DWG) Files

AutoCAD Interchange (DXF) Files

3D DWF Files

Autodesk Inventor (IPT, IAM) Files

Autodesk Revit (RVT) Files

Autodesk FBX Files

IGES Files

JT Open Program (JT) Files

LandXML (XML, DEM) Files

Motion Analysis Files (HTR/HTR2, TRC)

OpenFlight (FLT) Files

Pro/ENGINEER (PRT, ASM) Files

SAT Files

3D Studio Mesh (3DS, PRJ) Files

SketchUp (SKP) Files

SolidWorks (SLDPRT, SLDASM) Files

STEP (STP, STEP) Files

Stereolithography (STL) Files

SHP Files

UG-NX (PRT) Files

VIZ Render (DRF) Files

VRML Files

Wavefront (OBJ) Files