حالت اندازه گذاری در اتوکد

اندازه گذاری

زبانه Text در تنظیمات اندازه گذاری در اتوکد

زبانه «Text»، امکان ویرایش نحوه نمایش متن اندازه‌گذاری را فراهم می‌کند. گزینه‌های موجود در این زبانه، ارتباطی با تنظیمات یکای اندازه‌گذاری ندارند.

 

 

بخش‌های اصلی زبانه Text عبارت هستند از:

 • Text appearance
  • حالت نمایش، رنگ و ارتفاع متن اندازه‌گذاری
 • Text Placement
  • Vertical: موقعیت عمودی متن اندازه‌گذاری نسبت به خط اندازه
  • Horizontal: موقعیت افقی متن اندازه‌گذاری در طول خط اندازه
  • View Direction: جهت نمایش متن (راست چین یا چپ‌چین)
 • Text Alignment
  • ‍راستا و میزان دوران متن اندازه‌گذاری نسبت به راستای نما

زبانه Fit در تنظیمات اندازه گذاری در اتوکد

هنگامی که ابعاد اندازه‌گذاری نسبت به مقیاس متن آن کوچک باشد، نحوه نمایش متن تغییر می‌کند. گزینه‌های موجود در زبانه «Fit»، به منظور ویرایش حالت نمایش متن در این شرایط مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

 

بخش‌های مختلف زبانه Fit عبارت هستند از:

 • Fit options : چگونگی جابجایی موقعیت پیکان‌ها در اطراف خطوط رابط، هنگام نبودن فضای کافی
  • Either text or arrow: جابجایی متن یا پیکان
  •  Arrows: جابجایی پیکان‌ها
  • Text: جابجایی متن
  • Either text and arrow: جابجایی متن و پیکان
  • Always keep text between ext lines: نگه داشتن متن در فاصله بین دو خط رابط
  • … Suppress arrows: مخفی کردن پیکان‌ها در صورت جا نشدن آن‌ها در فاصله بین دو خط رابط
 • Text Placement: چگونگی جابجایی متن در صورت جابجایی پیکان‌ها
  • … Beside: قرار دادن متن در کنار خط اندازه
  • Over … with leader: قرار دادن متن بالای خط اندازه به همراه پیکان شکسته
  • Over … without leader: قرار دادن متن بالای خط اندازه بدون پیکان شکسته
 • Scale for dimension features: تعیین مقیاس اندازه‌گذاری
  • Annotative: تنظیم مقیاس متن بر اساس گزینه‌های موجود در «Annotation Scale»
  • Scale dimensions to layout: تنظیم مقیاس متن بر اساس ابعاد نقشه
  • Use overall scale of: تنظیم دستی مقیاس متن

 

در بخش پایین-راست پنجره اتوکد، ابزار Annotation Scale وجود دارد. در صورت قرار دادن مقیاس متن اندازه‌گذاری بر روی حالت Annotation، امکان تغییر خودکار ابعاد متن توسط این ابزار فراهم می‌شود.