اندازه گذاری‌ وابسته و جدول دستورات در اتوکد

اندازه گذاری

اندازه گذاری‌های وابسته در اتوکد

هنگام اندازه‌گذاری المان‌ها، یک وابستگی بین ابعاد المان و اندازه‌گذاری به وجود می‌آید. به عبارت دیگر، با تغییر هندسه المان، اندازه‌گذاری آن نیز به طور خودکار تغییر می‌کند. به عنوان مثال، بیضی زیر را در نظر بگیرید. با استفاده از دستور DIM، شعاع این بیضی را اندازه‌گذاری کرده‌ایم.

 

 

به محض ایجاد اندازه‌گذاری، المان‌های آن به هندسه بیضی وابسته می‌شود. برای مشاهده این موضوع، بر روی بیضی کلیک می‌کنیم. با این کار، چند مربع کوچک بر روی محیط بیضی ظاهر می‌شوند. این مربع‌ها، امکان تغییر اندازه شکل را فراهم می‌کنند.

 

 

بر روی یکی از مربع‌ها کلیک می‌کنیم و نشانگر ماوس را جابجا می‌کنیم.

 

 

با رسیدن به اندازه دلخواه، دوباره کلیک می‌کنیم تا تغییر ابعاد بر روی بیضی اعمال شود. به این ترتیب، اندازه‌گذاری شعاع، به خودکار تغییر می‌کند و شعاع بیضی جدید را نمایش می‌دهد.

 

 

جدول دستورات اندازه‌گذاری در اتوکد

جدول زیر، مجموعه‌ای از دستورات اتوکد برای اندازه‌گذاری المان‌های مختلف را نمایش می‌دهد. در کنار هر دستور، حروف اختصاری آن نیز آورده شده است. با تایپ این حروف اختصاری و فشردن کلید Enter، دستور مربوط به آن اجرا می‌شود.

 

دستور عملکرد دستور اختصاری
DIMSTYLE دسترسی به تنظیمات ایجاد و ویرایش حالت‌های اندازه‌گذاری D
DIMANGULAR اندازه‌گذاری زاویه‌ای DAN
DIMARC اندازه‌گذاری قوسی DAR
DIMBASELINE اندازه‌گذاری خطی، زاویه‌ای یا مختصاتی نسبت به یک اندازه‌گذاری قبلی یا انتخابی DBA
DIMCONTININUE اندازه‌گذاری متوالی در ادامه یک اندازه‌گذاری موجود DCO
DIMDISASSOCIATE حذف المان‌های اندازه‌گذاری (علامت مرکز، خطوط و غیره) DDA
DIMDIAMETER اندازه‌ٰگذاری قطر دایره یا کمان DDI
DIMEDIT ویرایش متن و خطوط اندازه‌گذاری DED
DIMJOGLINE حذف یا اضافه کردن خط شکسته به اندازه‌گذاری خطی یا هم‌راستا DJL
DIMJOGGED ایجاد اندازه‌گذاری شکسته برای دایره و کمان DJO و JOG
DIMORDINATE ایجاد اندازه‌گذاری مختصاتی DOR
DIMOVERRIDE تنظیم متغیرهای سیستمی مورد استفاده در اندازه‌گذاری‌ها DOV
DIMRADIUS اندازه‌گذاری شعاع دایره یا کمان DRA
DIMREASSOCIATE ایجاد رابطه بین اندازه‌گذاری‌ها و نقاط یا اشیا DRE
RENAME تغییر عنوان مشخص شده برای حالت‌های اندازه‌گذاری REN
TEXTEDIT ویرایش محدودیت‌های ابعادی، اندازه‌گذاری‌ها یا متن‌ها TEDIT