ما در شبکه های اجتماعی :

شرکت مهندسین مشاور پی برز

انواع طراحی ساختمان - برگه های نظام مهندسی و انواع سازه

خانه برگه سبز نظام مهندسی

برگه سبز در نظام مهندسی به عنوان یک سند مهم برای ارزیابی وضعیت و کیفیت پروژه‌های مهندسی استفاده می‌شود. این سند برای اطمینان از اجرای صحیح پروژه‌ها، بررسی پیشرفت کارها، ارزیابی ریسک‌های مرتبط با پروژه، و جلوگیری از وقوع مشکلات در طول اجرا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انواع برگه سبز در نظام مهندسی شامل:

 1. برگه سبز پایان کار (Project Completion Green Sheet):
  این برگه سبز در پایان هر پروژه مهندسی تهیه می‌شود. در این برگه، اطلاعاتی مانند زمانبندی پروژه، هزینه‌ها، مشکلات و راهکارهای انجام شده برای حل آن‌ها، ارزیابی کیفیت اجرا، ارزیابی ایمنی، و سایر جوانب مربوط به پایان کار پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 2. برگه سبز ایمنی (Safety Green Sheet):
  این برگه سبز به منظور ارزیابی وضعیت ایمنی در طول اجرای پروژه تهیه می‌شود. در این برگه، اطلاعاتی مانند تعداد حوادث و آسیب‌های ایمنی، اقدامات ایمنی انجام شده، برنامه‌های آموزشی، و تصحیحاتی که اعمال شده‌اند برای جلوگیری از وقوع حوادث آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 3. برگه سبز کیفیت (Quality Green Sheet):
  این برگه سبز به منظور ارزیابی کیفیت اجرای پروژه تهیه می‌شود. در این برگه، اطلاعاتی مانند مواد استفاده شده، روش‌های ساخت، ارزیابی عملکرد، و سایر جوانب مرتبط با کیفیت پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 4. برگه سبز پیشرفت (Progress Green Sheet):
  این برگه سبز در طول اجرای پروژه تهیه می‌شود و مربوط به ارزیابی پیشرفت کارها، زمانبندی، هزینه‌ها، و سایر جنبه‌های پروژه در طول زمان می‌باشد. در این برگه، پیشرفت کارها، موارد مسدود، و اقدامات اصلاحی برای رسیدن به اهداف پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 5. برگه سبز ریسک (Risk Green Sheet):
  این برگه سبز به منظور ارزیابی و مدیریت ریسک‌های مرتبط با پروژه تهیه می‌شود. در این برگه، ریسک‌های شناسایی شده، ارزیابی احتمال و تأثیر، اقدامات جلوگیری و مدیریت ریسک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

به طور کلی، برگه سبز در نظام مهندسی به عنوان یک ابزار مهم برای پایش، ارزیابی و مدیریت پروژه‌های مهندسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به کمک آن می‌توان عملکرد وضعیت مختلف پروژه را بهبود بخشید.