برگه سبز معماری چیست؟

برگه سبز معماری

برگه تعهد معماری یا برگه سبز معماری

یکی از مدارکی که معمار باید همراه طراحی نقشه های معماری را ارائه دهد، برگ سبز یا برگه تعهد معماری است. برگ سبز معماری که یکی از چندین برگ سبز می باشد، برای ضمانت نقشه ها کاربرد دارد. به وسیله این برگ، معمار تعهد می دهد که همه نقشه های تهیه شده توسط وی با مقررات ملی ساختمان سازگار هستند.
پس از اخذ دستور نقشه،مهندس معمار طراحی پلان های معماری را بر اساس ضوابط شهرداری انجام می دهد. پس از اتمام کار طراحی ،برگه سبز معماری می بایست به انضمام نقشه ها و جهت تعهد نقشه ها به دفتر خدمات شهرداری ارسال شود.
برگه تعهد معماری یا برگه سبز معماری جهت ضمانت نقشه ها گذاشته می شود. مهندس معمار با گذاشتن برگه تعهد معماری تایید میکند که نقشه ها مطابق مقررات ملی ساختمان طراحی شده اند. در صور،ت وجود هر گونه اشکال، مهندس معماری که برگه سبز معماری خود را ضمیمه پلان ها کرده در آینده جوابگو خواهد بود.
در واقع برگ سبز معماری این تضمین را به ارگان ناظر بر ساخت و ساز شهری می دهد که طراحی به شیوه اصولی انجام شده است.

پس از این که این مراحل طی شدند و نقشه ها به تصویب رسیدند، پروانه ساختمان صادر می شود. سپس مهندس سازه و مهندس تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بر اساس نقشه های معماری، جهت طراحی سازه و تاسیسات ساختمان اقدام می نمایند.

ارائه برگه سبز معماری توسط شرکت مهندسین مشاور پی برز

ارائه برگه سبز معماری توسط شرکت مهندسین مشاور پی برز

شما می توانید سوالات خود را در قالب مشاوره رایگان با ما در میان بگذارید و از تجربیات ما در زمینه استفاده کنید
09125143807 // 02177893800 // 02177193179

سپس مهندس سازه وارد کار می شود و پس از طراحی و محاسبات سازه باید برگ سبز محاسبات را امضا کند. این امضا تصمینی است بر رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان .

این برگه نیز باید ضمیمه پرونده شما هنگام مراجعه به دفاتر خدمات شهرداری باشد. در رابطه با سایر بخش های اجرای ساختمان مانند تاسیسات نیز باید همین روند طی شود.در قانون جدید، شما از تاریخ صدور پروانه ساخت، یک ماه وقت دارید تا تاییدیه طراحی نما را نیز دریافت کنید.

البته این قانون برای شهرهای مختلف، متفاوت است، اما در تهران، شما ملزوم به انجام آن هستید. بعد از این که تاییدیه نما نیز دریافت شد، عملیات اجرایی ساختمان شروع می گردد.با شروع شدن عملیات ساخت، یک یا چند ناظر از جانب سازمان نظام مهندسی برای پروژه شما معرفی می شوند. ناظر باید مطابق برگ سبز ، تعهد نظارت بر اجرای اصولی کار نظارت خواهد کرد. هر گونه خطایی که در عملیات اجرایی صورت بگیرد، بر عهده ناظر می باشد. صحیح پیش  رفتن کارهای اجرایی به وسیله برگ سبز تضمین می گردد.

برگ سبز معماری و سایر برگ ها در ابتدای تشکیل پرونده در دفتر خدمات شهرداری برای صادر شدن پروانه ساخت به عنوان یکی از مدارک لازم توسط شرکت های معماری و ساختمانی دارای صلاحیت، ارائه می شوند. همه این برگ ها باید مهر بخورند تا دارای اعتبار باشند.

برگه معماری