بار نامتوازن برف چیست؟

هنگام بارش برف و تجمع ذرات آن بر روی بام‌های دارای شیب دو یا چند طرفه (مانند شیروانی)، بام‌های قوسی، بام‌های دندانه‌دار، کنگره‌ای، تاوه چین‌دار و گنبدها، بار برف به صورت یکنواخت بر روی بام توزیع نمی‌شود. به بار اعمال شده در این حالت، «بار نامتوازن برف» (Unbalanced Snow Load) می‌گویند. البته یکنواخت با غیر یکنواخت بودن بارگذاری برف در ساختمان به عوامل هندسی و محیطی نظیر شیب بام و جهت وزش باد بستگی دارد.

مقایسه بار برف متوازن و نامتوازن

محاسبه بار نامتوازن برف برای بام‌های دارای شیب دو یا چند طرفه

به منظور محاسبه بارگذاری برف در شرایط نامتوازن نکات زیر را در نظر داشته باشید:

 1. در صورتی که شیب بام بیشتر از 4 درصد و کمتر از 60 درصد باشد، نیازی به محاسبه حالت بار نامتوازن برف نیست.
 2. در صورتی که فاصله افقی بین تاج و پای شیب کمتر از 6 متر باشد و از تیرهای با تکیه‌گاه ساده بین تاج و پای شیب استفاده شود:
  • بار نامتوازن یکنواخت برف برای بخش پشت به باد برابر با IsPg است.
  • برای بخش رو به باد، بارگذاری نامتوازن در نظر گرفته نمی‌شود.

 

نمونه‌ای از یک بام دارای شیب چند طرفه
                                                                              نمونه‌ای از یک بام دارای شیب چند طرفه

 

در صورتی که شرایط بام مطابق با دو حالت معرفی شده نباشد، بار نامتوازن در بخش رو به باد برابر 0.3Pr در نظر گرفته می‌شود. برای بخش پشت به باد، محاسبه بار نامتوازن کمی متفاوت است. مقدار بارگذاری برف نامتوازن پشت به باد از جمع بار متوازن با سربار خواهد بود:

1

 

 • i: شیب سقف (تانژانت زاویه شیب)
 • hd: ارتفاع انباشت برف

ارتفاع انباشت برف بر حسب متر از زاویه زیر به دست می‌آید:

2

 

 • hd: ارتفاع انباشت برف
 • lu: فاصله افقی تاج از پای شیب (در صورت کمتر بودن این مقدار از 6 متر، همان 6 متر در نظر گرفته می‌شود)
 • Pg: بار برف زمین

بار نامتوازن پشت به باد در فاصله افقی زیر رخ اعمال می‌شود:

 

3