انواع ستون بتنی بر اساس نوع میلگرد،بارگذاری و لاغری

ستون

انواع ستون بتنی بر اساس نوع میلگرد مورد استفاده 

در هنگام اجرای ستون بتنی معمولا انواع مختلفی از میلگردها و آرماتورهای مختلفی نظیر آرماتور طولی، تنگ، دورپیچ، آرماتور انتظار، خاموت و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به نحوه بستن آرماتورهای طولی، ستون‌های بتنی به سه نوع تنگ دار، دورپیچ دار و کامپوزیت تقسیم‌بندی می‌شود.

 • ستون بتنی تنگ دار

در این ستون، آرماتورهای اصلی (طولی) توسط چندین تنگ (آرماتور عرضی) در فاصله نزدیک به هم بسته می‌شوند.

 • ستون بتنی دورپیچ دار

در این ستون، آرماتورهای عرضی از نوع دورپیچ یا اصطلاحا اسپیرال هستند.

 • ستون بتنی کامپوزیت

در این ستون، تیرآهن‌ها یا لوله‌های دارای/بدون میلگرد طولی نقش آرماتورهای اصلی را بازی می‌کنند.

انواع ستون بتنی | اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین

 

انواع ستون بتنی بر اساس بارگذاری 

ستون‌های بتنی معمولا تحت بارگذاری فشاری قرار می‌گیرند. با این وجود، محل اعمال بار بر روی سطح مقطع تمام ستون‌های بتنی مشابه یکدیگر نیست. بر این اساس، ستون‌های بتنی به دو نوع ستون‌های تحت بار محوری و خارج از محور تقسیم‌بندی می‌شوند.

 • ستون بتنی تحت بار محوری

در این ستون، محور اعمال نیروی فشاری بر روی مرکز جرم سطح مقطع قرار دارد. در واقع، برآیند بار فشاری بر روی مرکز هندسی مقطع ستون اعمال می‌شود.

 • ستون بتنی تحت بار خارج از محور

در این ستون، محور اعمال نیروی فشاری بر روی مرکز جرم سطح مقطع قرار نمی‌گیرد. در این شرایط، دو حالت اصلی وجود دارد.

  • بار تک محوری

بار فقط در یکی از جهت‌های عمودی یا افقی بر مقطع ستون اعمال می‌شود.

  • بار دو محوری

اعمال بار از هر دو جهت بر روی ستون صورت می‌گیرد.

انواع ستون بتنی بر اساس لاغری

یکی دیگر از معیارهای تقسیم‌بندی ستون بتنی، ضریب لاغری آن است. ضریب لاغری در ستون بتن آرمه، نسبت بین طول موثر (طول بدنه بدون سرستون و کتیبه) به حداقل بعد جانبی است. این ضریب، توانایی ستون بتنی در تحمل کمانش را نمایش می‌دهد. مقدار ضریب لاغری از تقسیم طول ستون به شعاع ژیراسیون به دست می‌آید. بر این اساس، ستون‌های بتنی به دو نوع کوتاه و بلند تقسیم می‌شوند:

 • ستون بتنی کوتاه

نسبت طول موثر به حداقل بعد سطح مقطع ستون کمتر از 12 است. ستون کوتاه در اثر فشار خالص می‌شکند.

 • ستون بتنی بلند

نبست طول موثر به حداقل بعد سطح مقطع ستون بیشتر از 12 است. ستون بلند در اثر خمش یا کمانش می‌شکند.