انواع اندازه گذاری در اتوکد چه هستند ؟

اندازه گذاری

به طور کلی، انواع اندازه گذاری در اتوکد عبارت هستند از:

  • اندازه‌گذاری خطی
  • اندازه‌گذاری شعاعی
  • اندازه‌گذاری زاویه‌ای
  • اندازه‌گذاری مختصاتی
  • اندازه‌گذاری قوسی
  • اندازه‌گذاری نسبت به یک مبنا
  • اندازه‌گذاری متوالی

در ادامه، هر یک از موارد بالا را به همراه مثال‌های تصویری مرور می‌کنیم. سپس، در بخش‌های بعدی، نحوه اجرای دستورات مربوط به هر یک از آن‌ها را آموزش می‌دهیم.

اندازه‌گذاری خطی

اندازه‌گذاری خطی، به منظور تعیین فاصله‌های افقی، عمودی و هم‌راستا (طول مستقیم) مورد استفاده قرار می‌گیرد. دستور DIM می‌تواند تمام این اندازه‌گذاری‌ها را انجام دهد. محل قرارگیری نشانگر ماوس، نوع اندازه‌گذاری خطی ایجاد شده توسط DIM را مشخص می‌کند.

انواع اندازه گذاری خطی در اتوکد
                                                   اندازه‌گذاری خطی عمودی (شکل راست)، هم‌راستا (شکل وسط) و افقی (شکل چپ)

 

در برخی از موارد، اندازه‌گذاری خطی تحت یک زاویه مشخص انجام می‌گیرد. به عنوان مثال، در تصویر زیر، راستای شکاف درون قطعه، دارای یک زاویه مشخص است. اندازه‌گذاری برای تعیین فاصله بین دو دیواره شکاف، با اعمال این زاویه انجام می‌شود.

اندازه گذاری مورب در اتوکد

 

اتوکد، امکان اندازه‌گذاری مورب را نیز فراهم می‌کند. در این حالت، خطوط رابط بر خطوط اندازه‌گذاری عمود نمی‌شوند. اندازه‌گذاری‌های مورب، معمولا در نمای ایزومتریک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اندازه‌گذاری شعاعی

اندازه‌گذاری شعاعی، شعاع یا قطر کمان دایره را نمایش می‌دهد. این اندازه‌گذاری می‌تواند دارای علامت مرکز یا خطوط عبوری از مرکز باشد. حالت‌های مختلف اندازه‌گذاری شعاعی در تصویر زیر آورده شده‌اند.

انواع اندازه گذاری شعاعی در اتوکد

 

در صورت قرار دادن اندازه‌گذاری درون کمان یا دایره، علامت مرکز یا خطوط عبوری از مرکز، به طور خودکار حذف می‌شوند.

اندازه‌گذاری زاویه‌ای

اندازه‌گذاری زاویه‌ای، به منظور نمایش زاویه بین دو شی یا سه نقطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. تصویر زیر، حالت‌های مختلف اندازه‌گذاری زاویه‌ای را نمایش می‌دهد.

انواع اندازه گذاری شعاعی در اتوکد
                              اندازه‌گذاری زاویه‌ای با دو خط (زاویه سمت راست)، قوس (زاویه وسط) و دو نقطه و یک راس (زاویه سمت چپ)

اندازه‌گذاری مختصاتی

اندازه‌گذاری مختصاتی، نمایش فاصله عمودی یا افقی یک نقطه از نقطه مرجع است. این نوع اندازه‌گذاری، با تعیین فاصله بین مشخصه‌های مدل نسبت به یکدیگر، احتمال رخ دادن خطا را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال، مرکز حفره مشخص شده در تصویر زیر، به عنوان مبدا اندازه‌گذاری مختصاتی حفره‌های دیگر قطعه در نظر گرفته شده است.

انواع اندازه گذاری مختصاتی در اتوکد

اندازه‌گذاری قوسی

اندازه‌گذاری قوسی، طول کمان یا بخشی از یک پلی‌لاین را نمایش می‌‌دهد. این نوع اندازه‌گذاری معمولا برای محاسبه مسیر اطراف یک محوطه، طول کابل یا مثال‌های این‌چنینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اتوکد، اندازه‌گذاری قوسی با علامت یک کمان در کنار متن اندازه‌گذاری مشخص می‌شود تا کاربر آن را با دیگر انواع اندازه‌گذاری اشتباه نگیرد.

اندازه گذاری قوسی در اتوکد

اندازه‌گذاری متوالی و اندازه‌گذاری نسبت به یک مبنا

اندازه‌گذاری متوالی، نمایش مجموعه‌ای از اندازه‌گذاری‌هایی است که انتهای هر یک به ابتدای دیگری منطبق می‌شود.

اندازه گذاری متوالی در اتوکد

 

اندازه‌گذاری نسبت به یک مبدا، فاصله هر نقطه تا یک نقطه مشخص را نمایش می‌دهد. تفاوت این اندازه‌گذاری با اندازه‌گذاری بالا را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

اندازه گذاری baseline در اتوکد