انواع اجرای وال پست، وال پست‌ بلوک AAC

وال پست‌ بلوک AAC

ابتدا پیرامون دیوار یعنی روی تیر و ستون قابی که دیوار در آن قرار ‏می‌گیرد، نبشی منقطع یا پیوسته و یا بست‌های رادیکالی به منظور کنترل حرکت خارج از صفحه، در فاصله‌های از قبل ‏تعیین شده، نصب می‌شود. سپس در داخل نبشی قرار داده شده روی تیر و ستون، به منظور جداسازی المان‌های سازه‌ایی ‏از دیوار، از یونولیت یا پشم سنگ با ضخامتی برابر 1% ارتفاع دیوار، استفاده می‌شود. در ادامه، اگر طول دیوار از حد مجاز ‏آیین نامه عبور کند، طبق ضوابط مندرج در نشریه 819 و پیوست ششم استاندارد 2800، وادارهایی از جنس قوطی در فواصل از پیش تعیین شده نصب می‌شود. همچنین، در صورتی که ارتفاع دیوار از حد مجاز یعنی 3.5 متر، عبور ‏کند، از وادار یا تیرک‌های افقی، به منظور تامین مهاری دیوار استفاده می‌شود. در نهایت، در جای ‏مشخص چیده شده و در فواصل مشخص با بست های فلزی، مهار می‌شوند. باید توجه نمود که رج آخر بلوک چینی باید با ‏بست‌های فلزی مهار و همچنین با استفاده از یونولیت یا پشم سنگ به اندازه 25 میلی‌متر از سقف جدا سازی شود.(وال پست‌ بلوک AAC)

 

– انواع :

1-قاب بتنی_اتصال کشویی

اتصالات کشویی، با استفاده از نبشی یا ناودانی تعبیه می‌شود. به طوری که نبشی یا ناودانی به صورت منقطع یا ممتد، روی ‏المان‌های قاب سازه‌ایی که قرار است در آن دیوار قرار بگیرد، نصب می‌شود. فواصل و ابعاد نبشی یا ناودانی، باید با استفاده ‏از جداول مندرج در نشریه 819 و با در نظر گرفتن ضریب اهمیت سازه، شتاب مبنای طرح و… محاسبه و مورد استفاده ‏قرار می‌گیرد. نبشی یا ناودانی را می‌توان با استفاده از پیچ و رول پلاک و یا با استفاده از اتصالات جوشی، نصب نمود. فاصله ‏قائم نبش‌های منقطع از هم، نباید از 1 متر تجاوز کند.

 

 

 

 

2-قاب بتنی_با بست ارتجاعی

اتصالات ارتجاعی، با استفاده از بست‌های گالوانیزه رادیکالی، تعبیه می‌شود. فاصله قائم بست‌های ‏رادیکالی ارتجائی، نباید از 1 متر عبور کند. این نوع از بست‌ها باید به صورت یکی در میان، مورد استفاده قرار بگیرند. ‏بست‌های فلزی ارتجاعی می‌توانند با استفاده از میخ، پیچ و رول پلاک، نصب شوند.

 

 

 

 

3-قاب فلزی_با بست ارتجاعی

بست‌های فلزی، مشابه به میلگرد بستر عمل می‌کند. در واقع این بست‌ها، بلوک‌ها را به یکدیگر ‏متصل می‌کند. در نتیجه دیوار رفتاری یکپارچه را از خود ارائه می‌دهد. فاصله افقی بست‌های طولی مهار کننده بلوک نیز ‏نباید از 90 سانتی متر عبور نماید. در صورت وجود بازشو یا پنجره در دیوار، بست‌های فلزی طولی، باید حداکثر تا 30 ‏میلی‌متر از بازشوهای موجود در دیوار فاصله داشته باشند. بست‌های فلزی، با استفاده از میخ، به بلوک‌ها متصل میشوند

طول بست‌های فلزی، طوری تعبیه می‌شود که حداقل دو جدار از بلوک را در بر گیرد و به هم متصل نماید.

 

 

 

4-نصب فریم فلزی بزای بازشو

در شرایطی که دیوارها داراي درب یا پنجره باشند، اجراي نعل درگاه و نصب پنجره یا درب باید با رعایت جزئیات مشابه شکل هاي زیر انجام گردد.

براي بازشوهاي بزرگتر از 2.5 متر، نیاز به اجراي وادار و نعل درگاه در کنار بازشو است

در بازشوهاي کوچکتر از این اندازه، در صورتیکه از چهارچوب فلزي مناسب که پاسخگوي بارهاي وارده باشد استفاده شود و المانهاي مسلح کننده دیوار به قاب متصل شوند (میتوانند جوش داده شوند.)، احتیاجی به تعبیه وادار در کنار بازشو نمی باشد، در غیر اینصورت باید براي این دهانه ها نیز وادار تعبیه نمود.

 

 

 

5-اتصال دیوار های جداکننده به سقف

در اتصال دیوار بلوک به زیرسقف بایدحداقل 25 میلی متر یا به اندازه مقدار خیز تیر محاسبه شده، فاصله بین دیوار و ‏سقف رعایت شود.

برای جدا سازی دیوار بلوک ، می‌توانید از یونلیت یا پشم سنگ استفاده نمایید

علاوه بر این، ‏بلوک‌ها نیز باید در رج آخر دیوار با استفاده از بست‌های فلزی تخت به طور کامل مهار شود.‏