انواع اجرای وال پست، دیوار در بیمارستانها

دیوار در بیمارستانها

انواع اجرای وال پست، دیوار در بیمارستانها

-انواع:

1-میلگردبستر

ایمنی و مقاوم بودن ساختمان به عنوان مهمترین مورد در مزیت هستند. همانطور که می‌دانید میلگردها به مرور زمان دچار پوسیدگی شده و از بین خواهند رفت؛ از این رو استفاده از میلگرد بستر در شرایط نامساعد، مقاومت ساختمان را تضمین خواهد کرد