انواع اجرای وال پست، بلوک سفالی

بلوک سفالی

انواع اجرای وال پست، بلوک سفالی

-انواع:

1-میلگردبستر

همان طور که میلگرد حرارتی برای افزایش مقاومت سقف کاربرد دارد، در ساختمان سازی، از میلگرد بستر نیز برای افزایش مقاومت دیوارهای سازه در برابر نیروهایی مانند زمین لرزه بهره برداری می‌گردد.
این المان به شکل افقی یا عمودی در انواع دیوارهای باربر و غیر باربر قابلیت بهره برداری دارند.

 

بلوک سفالی
بلوک سفالی