اجرای وال پست در جان‌پناه

اجرای وال پست در جان‌پناه

اجرای وال پست در جان‌پناه  به منظور مهار لرزه‌ای جان‌پناه، توصیه می‌شود حداقل ارتفاع آن 1.2 متر و حداقل ارتفاع ستون‌های پیرامونی بام 1.35 متر باشد. به این ترتیب، در صورت زیاد بودن فاصله بین دو ستون، استفاده از وال پست میانی می‌تواند فاصله آزاد را کوتاه و عملکرد لرزه‌ای جان‌پناه را بهبود بخشد

برای مهار لرزه‌ای جان‌پناه می‌توان از وال پست بتنی نیز استفاده کرد