اتصال وال پست به قاب چگونه انجام می‌شود؟

وال پست

بر اساس افقی یا قائم بودن عضو سازه‌ای در مجاورت وادار می‌توان از اتصالات کشویی، تلسکوپی، بست انعطاف‌پذیر یا شاخک انتهایی استفاده کرد. این اتصالات، آزادی لازم برای حرکت جانبی مجموعه دیوار و وادار را فراهم می‌کنند. به غیر از اتصال مستقیم (میخ) و اصطکاکی (ناشی از بار ثقلی)، استفاده از روش‌های دیگر اتصال نظیر جوش یا پیچ مجاز است. فاصله بین وادارها به بارهای وارده (ظرفیت خمشی)، شرایط لبه‌های بالایی/پایینی و شرایط مرزی زیر دیوار بستگی دارد. در ادامه، به معرفی روش‌های اتصال وال پست به عضوهای دیگر می‌پردازیم.

اتصال دیوار به ستون

اتصال دیوار به عضوهای سازه‌ای قائم مانند ستون با استفاده از اتصالات کشویی (دونبشی، ناودانی پیوسته/منقطع)، بست انعطاف پذیر U شکل یا شاخک انتهایی انجام می‌شود. توجه داشته باشید که در دیوارهای پانلی نیازی به اتصال دیوار و ستون وجود ندارد و تنها فاصله بین المان‌ها توسط پشم سنگ پر شده و در نازک‌کاری از یک لایه رابیتس استفاده می‌شود.

اتصال کشویی وال پست به ستون

از روش‌های مناسب برای اجرای وادار ستونی، استفاده از اتصال کشویی (نبشی، ناودانی منقطع یا ناودانی پیوسته) در محل تماس دیوار به ستون است. تصویر زیر، نحوه اتصال دیوار خارجی بلوکی به ستون با استفاده از نبشی یا ناودانی را نمایش می‌دهد.

مهار دیوار خارجی ساخته شده از ببلوک به ستون با استفاده از نبشی یا ناودانی
                                               مهار دیوار خارجی ساخته شده از ببلوک به ستون با استفاده از نبشی یا ناودانی
وال پست به ستون توسط بست انعطاف پذیر U شکل

یکی دیگر از روش‌های اجرای وادار ستونی، استفاده از اتصالات U شکل لغزشی است. این اتصالات علاوه بر مهار حرکت خارج از صفحه دیوار، آزادی لازم برای حرکت جانبی آن درون صفحه را فراهم می‌کنند.

اتصال دیوار خارجی ساخته شده از بلوک به ستون با استفاده از بست ارتجاعی U شکل
                                                اتصال دیوار خارجی ساخته شده از بلوک به ستون با استفاده از بست ارتجاعی U شکل
اتصال وال پست به ستون توسط شاخک انتهایی

در صورت استفاده از میلگرد بستر در ستون، می‌توان از شاخک‌های انتهای آن برای اتصال به دیوار استفاده کرد. در این حالت، نیازی به نبشی یا ناودانی نیست.

استفاده از شاخک انهایی به همراه میلگرد بستر
                                                     استفاده از شاخک انهایی به همراه میلگرد بستر

اتصال دیوار به تیر و سقف

اتصال دیوار به عضوهای سازه‌ای افقی مانند تیر و سقف با استفاده از اتصالات کشویی (دونبشی، ناودانی پیوسته/منقطع) و تلسکوپی انجام می‌شود.

اتصال دیوار به تیر

اتصال کشویی (وال پست کشویی) یکی از روش‌های مقید کردن وادار در دیوارهای داخل قاب سازه‌ای یا میانقاب است. در این روش، یک ناودانی پیوسته/منقطع یا دو نبشی نگهدارنده همراستا با دیوار در دو طرف وادار به یک صفحه فلزی در سقف متصل می‌شوند. تصویر زیر، نمونه‌ای از اتصال کشویی وال پست در دیوار بلوکی را نمایش می‌دهد.

اتصال وادار به سقف به صورت کشویی با استفاده از نبشی نگهدارنده
                                                    اتصال وادار به سقف به صورت کشویی با استفاده از نبشی نگهدارنده

 

در اتصال کشویی، نبشی به وادار جوش داده نمی‌شود؛ چراکه:

  • در دیوارهای بلوکی با وادار، حرکت جانبی داخل صفحه دیوار و آزادی حرکت جانبی مجموعه دیوار و وال پست مد نظر است.
  • نبشی باید از حرکت خارج از صفحه وادار جلوگیری کند. از این‌رو، نیازی به محدود کردن حرکت وادار با جوش دادن آن به نبشی وجود ندارد.

مطابق با پیوست ۶ استاندارد 2800 ایران، ویرایش چهارم، بند پ۶-1-4-2-3، در وال پست کشویی، نیازی به رعایت فاصله جداسازی دیوار در مجاورت وادار نیست. به این ترتیب، دیوار می‌تواند از بر وادار چیده شود. علاوه بر این، در صورت استفاده از ناودانی منقطع، حداقل طول آن‌ها باید حدود ۵۰ سانتی‌متر باشد.

اتصال دیوار به سقف

وال پست سقفی روشی برای اتصال لغزشی و غیر مستقیم دیوار به سقف است. در این نوع وال پست، از نبشی یا ناودانی برای مهار دیوار و جلوگیری از حرکت خارج از صفحه آن استفاده می‌شود.

جزییات اجرایی در محل تلاقی دیوار با سقف (اتصال با استفاده از نبشی)
                                                     جزییات اجرایی در محل تلاقی دیوار با سقف (اتصال با استفاده از نبشی)

 

اتصال تسلکوپی (وال پست تلسکوپی) یکی از روش‌های مقید کردن وادار در دیوارهای خارج از قاب یا تیغه است. در این روش، چهار نبشی در چهار طرف وادار به یک صفحه فلزی در سقف متصل می‌شوند. تصویر زیر، نمونه‌ای از اتصال تلسکوپی وال پست را نمایش می‌دهد.

 

اتصال وادار انتهایی به سقف در دیوارهای خارج از قاب به صورت تلسکوپی
                                                        اتصال وادار انتهایی به سقف در دیوارهای خارج از قاب به صورت تلسکوپی

 

در اتصال تلسکوپی نیز مانند اتصال کشویی، نبشی به وادار جوش داده نمی‌شود. با این حال، به دلیل نصب نبشی در چهار طرف وال پست، حرکت جانبی آن در هر دو جهت محدود خواهد شد. به علاوه، در این نوع اتصال مانند اتصال وادار به ستون، باید 1 درصد فاصله جداسازی بین دیوار و وال پست در نظر گرفته شود. در صورتی که امکان پیش بینی اتصالات مناسب لغزشی در زمان ساخت عضو سازه‌ای وجود نداشته باشد، وال پست سقفی با کاشت میل مهار در هسته تیر نیز قابل اجرا خواهد بود. در این روش، به جای مهار خارج از صفحه دیوار در تراز سقف، آخرین ردیف با میلگرد یا بست مسلح می‌شود.

 

عدم اتصال سقف و اجرای المان مسلح‌کننده در رج آخر دیوار
                                                           عدم اتصال سقف و اجرای المان مسلح‌کننده در رج آخر دیوار

 

در دیوارهای داخلی به خصوص در سقف کامپوزیت نیز می‌توان رج انتهایی یا ماقبل انتهایی دیوار را مانند دیوارهای داخلی با میلگرد بستر یا بست مسلح کرد.

 

مهار دیوار به صورت یک طرفه با استفاده از قطعه مسلح کننده در بالاترین ردیف بلوک مصالح بنایی
                            مهار دیوار به صورت یک طرفه با استفاده از قطعه مسلح کننده در بالاترین ردیف بلوک مصالح بنایی (اتصال کشویی وادار)