اتصالات فولادی در چک لیست طراحی سازه

کیفیت اجرای این اتصالات به موارد ذکر شده در چک لیست زیر بستگی دارد:

 1. آیا جزئیات اتصالات ساده تیر به ستون (مشخصات نشیمن، اتصال جان، فاصله مونتاژ) و جزئیات جوش یا بولت‌های مربوطه ارائه شده است؟
 2. آیا جزئیات اتصال گیردار تیر به ستون (اتصال بال و جان) و مشخصات جوش یا بولت‌های مربوطه ارائه شده است؟
 3. آیا وجود مهار بال فشاری در اتصال صلب کنترل شده است؟
 4. آیا مشخصات مقاطع بادبندی و اتصالات آن‌ها (مشخصات صفحه، جوش تیر و ستون) به صورت مناسب و بر اساس زاویه واقعی ارائه شده است؟
 5. آیا جزئیات صفحه ستون (مشخصات صفحه، میل مهار، سخت کننده، جوش و غیره) ارائه شده است؟
 6. آیا جزئیات اتصالات تیر به تیر و مشخصات جوش یا بولت‌های مربوطه ارائه شده است؟
 7. آیا جزئیات وصله ستون‌ها (محل وصله، ابعاد و اندازه ورق‌های وصله، مشخصات وسایل اتصال و غیره) ارائه شده است؟
 8. آیا جزئیات اتصالات وصله تیرها و مشخصات جوش یا بولت‌های مربوطه ارائه شده است؟
 9. آیا جزئیات اتصالات تیرهای مورب و مشخصات جوش‌های مربوط به آن‌ها ارائه شده است؟
 10. آیا کنترل چشمه اتصال انجام شده است؟
 11. آیا ورق‌های مضاعف جان و ورق‌های پیوستگی اجرا شده‌اند؟
 12. آیا در گره اتصال، بیش از یک تیر به یک وجه ستون وارد شده است؟
 13. آیا کنترل تیر قوی و ستون ضعیف در قاب‌های شکل‌پذیر ویژه انجام شده است؟
 14. آیا سقف از نوع کرمیت طراحی شده است؟
 15. در صورت استفاده از سقف‌های دارای برشگیر، آیا برشگیرهای دیوار طراحی شده‌اند؟
 16. آیا دیوار برشی فولادی طراحی شده است؟

 

کنترل کلی در چک لیست طراحی سازه 

پس از بررسی تمامی موارد موجود در بخش‌های قبلی و تایید یا ارائه توضیح برای هر یک، خلاصه فهرست بازبینی (چک لیست) محاسبات سازه شامل موارد زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد تا به سوال «آیا سازه قابلیت تایید دارد یا خیر؟» پاسخ داده شود:

 1. آیا نقشه‌های سازه نگهبان نظیر خرپا، مهار، میخ، انکراژ، شمع، سپر یا نگهدارنده‌های دیگر به صورت مناسب ارائه شده است؟
 2. آیا مدلسازی سازه صحیح است؟
 3. آیا بارگذاری ثقلی به صورت صحیح اعمال شده است؟
 4. آیا بارگذاری زلزله به صورت صحیح اعمال شده است؟
 5. آیا نقشه‌ها و دیتیل‌های سازه‌ای مناسب هستند؟
 6. آیا بین نقشه‌ها و مدل سازه‌ای مطابقت وجود دارد؟
 7. آیا تغییر مکان نسبی طبقات کنترل شده است؟
 8. آیا اجرای مدل‌سازی و رسم نقشه‌های فونداسیون به صورت صحیح انجام شده است؟
 9. آیا آیین‌نامه مناسب برای طراحی سازه انتخاب شده است؟
 10. آیا ضرایب ترک‌خوردگی تیر، ستون و دیوار به طور مناسب در اعضای بتنی منظور شده‌اند؟
 11. آیا کنترل نامنظمی سازه به صورت مناسب انجام شده است؟
 12. در صورت لزوم، آیا تحلیل دینامیکی طیفی انجام شده است؟
 13. آیا ضوابط شکل‌پذیری اعضای بتنی رعایت شده‌اند؟
 14. آیا جدول طول مهاری و وصله آرماتورها به صورت مناسب ارائه شده است؟
 15. آیا مدلسازی، تحلیل و طراحی دیوارهای برشی بتنی به صورت مناسب انجام شده است؟
 16. آیا درصد آرماتور تیرها، ستون‌ها و دیوارهای برشی مناسب است؟
 17. آیا مقاومت و تغییر شکل اعضا سازه‌ای کنترل شده است؟
 18. آیا صفحه ستون‌ها به صورت مناسب اجرا شده است؟
 19. آیا وصله ستون‌ها به صورت مناسب اجرا شده است؟
 20. آیا اتصالات صلب (خمشی یا گیردار) به صورت مناسب اجرا شده‌اند؟
 21. آیا اتصالات مفصلی به صورت مناسب اجرا شده‌اند؟
 22. آیا ضوابط مربوط به درز انقطاع رعایت شده‌اند؟