آموزش ترسیم Tube در تری دی مکس

آموزش ترسیم Tube در تری دی مکس

به کمک (Tube) می‌توانید یک آبجکت با مقطع لوله‌ای‌شکل در تری دی استودیو مکس ترسیم نمایید. برای ترسیم این آبجکت از قسمت (Object Type) دکمۀ (Tube) را انتخاب کنید.

 

روش های ترسیم Tube در تری دی مکس

Create panel > (Geometry) > Standard Primitives > Object Type rollout > Tube button

 

 

Default menu: Create menu > Standard Primitives > Tube

 

 

Creation Method rollout

 

 

 

برای ترسیم (Tube) دو شیوه برای ما فعال می‌باشد:

Edge: از لبۀ‌به‌لبۀ ترسیم می‌شود. یعنی به‌صورت قطری این ترسیم صورت می‌گیرد.

Center: از مرکز به بیرون ترسیم می‌شود. یعنی به‌صورت شعاعی این ترسیم صورت می‌گیرد.

 

توجه: در صورت نگه‌داشتن کلید (Ctrl) از رو کیبورد باعث چرخش آبجکت لوله حین ترسیم خواهد شد.

Parameters rollout

 

 

 

1 Radius: مقدار شعاع اول

2 Radius: مقدار شعاع دوم

Height: تعیین ارتفاع مخروط

Height Segments: تعیین تعداد سگمنت‌های ارتفاع

Cap Segments: تعیین تعداد سگمنت‌های مقاطع

Sides: تعیین تعداد سگمنت‌های پهلو

Smooth: با گذاشتن این تیک گروه‌های هموارسازی (Smoothing Groups) فعال می‌شوند.

Slice On: به کمک این گزینۀ می‌توان مقطع آبجکت را برش زد.

Slice From, Slice To: نقطۀ آغاز (From) و نقطۀ پایان (To) را می‌توان مشخص نمود.

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

 

آموزش ترسیم Pyramid در تری دی مکس

به کمک (Pyramid) می‌توانید یک هرم در تری دی مکس ترسیم کنید. برای ترسیم این آبجکت از قسمت (Object Type) دکمۀ (Pyramid) را انتخاب کنید.

 

روش های ساخت Pyramid در تری دی مکس

Create panel > (Geometry) > Standard Primitives > Object Type rollout > Pyramid button

 

 

Default menu: Create menu > Standard Primitives > Pyramid

 

 

Creation Method rollout

 

 

برای ترسیم هرم دو شیوه برای ما فعال می‌باشد:

Base/Apex: از گوشۀ به گوشۀ، هرم ترسیم می‌شود.

Center: از مرکز به بیرون، هرم ترسیم می‌شود.

 

توجه: در صورت نگه‌داشتن کلید (Ctrl) از روی کیبورد بیس آبجکت مربع خواهد شد و ابعاد طول و عرض به یک میزان بزرگ و کوچک می‌شود.

Parameters rollout

 

 

Width, Depth and Height: با استفاده از این 3 آیتم عرض، عمق، ارتفاع آبجکت هرم قابل کنترل می‌باشد.
Width, Depth and Height Segs: با استفاده از این 3 پارامتر کنترل سگمنت‌های آبجکت در عرض، عمق، ارتفاع میسر می‌شود.
Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.
Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.