آموزش ترسیم Cylinder در تری دی مکس

آموزش ترسیم Cylinder در تری دی مکس

به کمک (Cylinder) می‌توانید یک استوانه در تری دی مکس ایجاد کنید. برای ترسیم این آبجکت از قسمت (Object Type) دکمۀ (Cylinder) را انتخاب کنید.

 

روش های ترسیم Cylinder در تری دی مکس

Create panel > (Geometry) > Standard Primitives > Object Type rollout > Cylinder button

 

 

 

Default menu: Create menu > Standard Primitives > Cylinder

 

 

Creation Method rollout

 

 

برای ترسیم استوانه دو شیوه برای ما فعال می‌باشد:

Edge: از لبۀ‌به‌لبۀ استوانه ترسیم می‌شود. یعنی به‌صورت قطری این ترسیم صورت می‌گیرد.

Center: از مرکز به بیرون استوانه ترسیم می‌شود. یعنی به‌صورت شعاعی این ترسیم صورت می‌گیرد.

 

توجه: در صورت نگه‌داشتن کلید (Ctrl) از روی کیبورد باعث چرخش آبجکت استوانه حین ترسیم خواهد شد.

Parameters rollout

 

 

Radius: تعیین‌کنندۀ شعاع استوانه

Height: تعیین ارتفاع استوانه

Height Segments: تعیین تعداد سگمنت‌های ارتفاع

Cap Segments: تعیین تعداد سگمنت‌های مقاطع

Sides: تعیین تعداد سگمنت‌های پهلو

Smooth: با گذاشتن این تیک، گروه‌های هموارسازی (Smoothing Groups) فعال می‌شوند.

Slice On: به کمک این گزینۀ می‌توان مقطع آبجکت را برش زد.

Slice From, Slice To: نقطۀ آغاز (From) و نقطۀ پایان (To) را می‌توان مشخص نمود.

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.

 

آموزش ترسیم Torus در تری دی مکس

به کمک (Torus) می‌توانید یک حلقه در تری دی مکس ترسیم کنید. برای ترسیم این آبجکت از قسمت (Object Type) دکمۀ (Torus) را انتخاب کنید.

 

روش های ترسیم Torus در تری دی مکس

Create panel > (Geometry) > Standard Primitives > Object Type rollout > Torus button

 

 

Default menu: Create menu > Standard Primitives > Torus

 

 

Creation Method rollout

 

 

برای ترسیم حلقه دو شیوه برای ما فعال می‌باشد:

Edge: از لبۀ‌به‌لبۀ ترسیم می‌شود. یعنی به‌صورت قطری این ترسیم صورت می‌گیرد.

Center: از مرکز به بیرون ترسیم می‌شود. یعنی به‌صورت شعاعی این ترسیم صورت می‌گیرد.

 

توجه: در صورت نگه‌داشتن کلید (Ctrl) از روی کیبورد باعث چرخش آبجکت حلقه حین ترسیم خواهد شد.

Parameters rollout

 

 

 

1 Radius: مقدار شعاع اول

2 Radius: مقدار شعاع دوم

 

 

Rotation: مقدار چرخش به داخل و بیرون

 

 

 

Twist: مقدار پیچش بر روی بدنۀ آبجکت

Segments: تعیین تعداد سگمنت‌های مقاطع

Sides: تعیین تعداد سگمنت‌های پهلو

 

Smooth group

 

All: کل آبجکت در یک گروه هموارسازی قرار می‌گیرد.

Sides: در راستای طولی در یک گروه هموارسازی قرار می‌گیرند.

None: غیرفعال‌شدن گروه‌های هموارسازی

Segments: در راستای عرضی در یک گروه هموارسازی قرار می‌گیرند.

Slice On: به کمک این گزینۀ می‌توان مقطع آبجکت را برش زد

Slice From, Slice To: نقطۀ آغاز (From) و نقطۀ پایان (To) را می‌توان مشخص نمود.

Generate Mapping Coords: این چک‌باکس فرصت ایجاد مختصات مپ‌دهی را بر روی آبجکت مهیا می‌کند.

Real-World Map Size: با فعال‌کردن این چک‌باکس امکان قرارگیری تکسچر بر روی آبجکت با اندازۀ واقعی مهیا می‌شود.